การอ่านจับใจความประเภทนิทาน
ความหมายของนิทาน ประเภทนิทาน คุณค่าของนิทาน นิทานปรัมปรา
นิทานท้องถิ่น นิทานเรื่องเทพนิยาย นิทานเรื่องสัตว์ เอกสารอ้างอิง
 
เอกสารอ้างอิง
ก่อเกียรติ อภิชาตกุล. ความรู้เกี่ยวกับนิทาน.กรุงเทพฯ ธารอักษร, 2549.
ต้อยติ่ง. The Fox and The Lion: สตรีสารภาคพิเศษสำหรับเด็ก, ปีที่ 44 ฉบับที่ 49
หน้า 9.
ต้อยติ่ง. นิทานชาดก : สตรีสารภาคพิเศษสำหรับเด็ก, ปีที่ 48 ฉบับที่ 35 หน้า 10
บรรเทา  กิตติศักดิ์.  การอ่านและพิจารณาหนังสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น. 
กรุงเทพฯ : ไทยพัฒนาพานิช, 2544.
แววมยุรา  เหมือนนิล.  การอ่านจับใจความ.  กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2541.
เสริมภาษาไทย,  เพื่อเพื่อนรัก.  10, 137 (2549): 7.
http://www.baanmaha.com/community/thread19957.html