แหล่งข้อมูลอ้างอิง

หนังสือมนุษยสัมพันธ์

สำนักพิมพ์วังอักษร  69/3  ถนนอรุณอัมรินทร์   แขวงวัดอรุณ

เขตบางกอกใหญ่    กรุงเทพมหานคร  10600

โทร  02-472-329-4-5  ตีพิมพ์ครั้งที่ 5  พุทธศักราช  2542