แบบทดสอบวิชาภาษาจีน

คำชี้แจง ให้เพื่อนๆ เลือกข้อความ  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1. 三 十 แปลเป็นภาษาไทยว่าอะไร

  ก. 756
  ข. 53
  ค. 830
  ง. 833

2. 星 .คือวันอะไร?

  ก. วันอาทิตย์  
  ข. วันพุธ
  ค. วันศุกร์  
  ง. วันเสาร์

3. 早上 คือช่วงเวลาใด ?

  ก. กลางวัน
  ข. ตอนเย็น
  ค. ช่วงเที่ยง
  ง. ช่วงเช้า

4. สีชมพูในภาษาจีนคืออะไร?

  ก.粉红色
  ข. 紫色
  ค.蓝色
  ง.
  绿色

5. 丈夫 zhàngfu แปลว่าอะไร ?

  ก. พ่อ
  ข.แม่  
  ค.สามี
  ง. ภรรยา

6. แอปเปิ้ลในภาษาจีนมีพินอีนว่าอะไำร ?

  ก.Shān zhú
  ข. Yē zi
  ค.Píng guŏ
  ง.
  Xī guā

7. 百事 คือเครื่องดื่มอะไร ?

  ก. โค้ก
  ข. เปปซี่

  ค.โอวัลติน
  ง. น้ำส้ม

8. คำว่าประเทศไทยภาษาจีนว่าอะไร ?

  ก. 美国
  ข. 泰国
  ค. 法国
  ง.
  英国

9.liǎn คือคำอ่านของอะไรบนร่างกาย ?

  ก.ขา
  ข. ปาก
  ค.จมูก
  ง. ใบหน้า

10.春节 คือวันอะัไร ?

  ก. วันครู
  ข. วันแม่
  ค. วันพ่อ
  ง.
  วันตรุษจีน


 


 

 

 

New Page 1