พิษมหัศจรรย์สายพันธุ์อันตราย


แมงมุม (Spider)••.~*...HOME PAGE...*~.•

• 10 อันดับสุดยอดสัตว์มีพิษ

• พิษสัตว์ทะเล

=>การรักษาพิษจากสัตว์ทะเล

• พิษงู
=>การแบ่งประเภทงูตาม
ลักษณะพิษ
=>พิษงูรักษาโรค
=>การรักษาพิษงู
=>การจำแนกพิษงู
   oชนิดของงู
=>งูเห่าพ่นพิษสยาม
งูเห่าพ่นพิษสีทอง
=>งูกะปะ
=>งูจงอาง
=>งูเห่า
=>งูสามเหลี่ยม
=>งูแมวเซา

• พิษแมงป่อง
=>ประโยชน์ของพิษแมลงป่อง

• พิษตะขาบ

• พิษกิ้งกือ

• พิษแมงมุม

• พิษแมลง
=>แมลงในกลุ่มของด้วง
=>แมลงกลุ่มที่มีเหล็กใน
=>แมลงในกลุ่มผีเสื้อ
=>แมลงในกลุ่มของมวน
=>แมลงสาบ
=>สัตว์ในกลุ่มของตัวไร

• พิษสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

• พิษพืช
=>การรักษาพิษพืช

• พิษเห็ด

=>การรักษาพิษเห็ด

• แบบทดสอบ

• คณะผู้จัดทำ

• บรรณานุกรม


แมงมุม


แมงมุมไม่ใช่แมลง แมงมุมมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่ง คือมี 8 ขา (แมลงมี 6 ขา) ในขณะที่แมลงมีลำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน (เช่น ส่วนหัว, อก,และท้อง) แมงมุมมีเพียงสองส่วนเท่านั้น ส่วนหน้าเรียกว่า cephalothorax และส่วนที่เป็นลำตัวประกอบไปด้วยส่วนหัวและส่วนอกเชื่อมติดต่อกัน ส่วนหลังเรียกว่าส่วนท้อง แมงมุมจะไม่มีปีก

แมงมุมจัดอยู่ใน Phylum Arthropoda Class Arachnida, Order Araneae หรือ Araneida พบได้ทั่วโลก มีประมาณ 40,000 ชนิด แมงมุมทุกชนิดมีพิษสำหรับใช้จับเหยื่อ โดยปล่อยพิษทางเขี้ยวพิษแมงมุมที่มีพิษรุนแรงลักษณะที่สำคัญคือ มีลำตัวและระยางค์เป็นปล้อง ๆ ส่วนหัวและอกรวมกัน ส่วนท้องซึ่งเป็นถุงแยกออกจากส่วน หัวและอกมี pedicel คั่นอยู่ แมงมุมมีขา 4 คู่ ปากมีเขี้ยวพิษ1 คู่ ที่เรียกว่า chelecerae ซึ่งมีท่อต่อถึงส่วนที่เป็นส่วนหัวและอกซึ่งเป็นที่อยู่ของต่อมพิษมีอวัยวะที่ใช้หายใจ และอวัยวะสร้างใยอยู่ที่ส่วนท้อง

แมงมุมเป็นกลุ่มตัวห้ำที่พบมาก และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยรักษาระดับประชากรของศัตรูพืช ไม่ให้อยู่ในระดับที่เกิดความเสียหาย โดยจะมีพฤติกรรมการจับเหยื่อหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ชนิดของแมงมุม ส่วนใหญ่ออกหากินเวลากลางคืน บางชนิดย่องจับเหยื่อ บางชนิดคอยให้เหยื่อเข้ามาติดกับดัก แมงมุมหลายชนิดสร้างใยสำหรับให้เหยื่อเข้ามาติดก่อนที่จะเข้าไปหาและฆ่าเหยื่อ พบว่าแมงมุมจำนวนมากสร้างใยที่บางเบา ใช้จับแมงวันและแมลงตัวเล็กอื่น ๆ แมงมุมมีเขี้ยวสำหรับจับเหยื่อ และส่วนใหญ่ทำให้เหยื่อของมันเป็นอัมพาตด้วยพิษ ก่อนที่จะฆ่าและกินเหยื่อนั้น โชคดีที่มีแมงมุมเพียงไม่กี่ชนิดที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

การอนุรักษ์ด้วยการคลุมแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคลุมแปลงด้วยอินทรีย์วัตถุจะทำให้ปริมาณแมงมุมเพิ่มขึ้น แมงมุมสามารถซ่อนตัวอยู่ในชั้นของวัสดุคลุมแปลง และมันยังหาเหยื่ออื่นได้อีกเป็นจำนวนมาก เช่นแมลงหางดีด และแมลงขนาดเล็กอื่น ๆ ที่กินอาหารอยู่ภายในวัสดุคลุมแปลง การกำจัดวัชพืชขนาดเล็กระหว่างไม้ผลออกบ้างมีข้อดีอยู่เหมือนกันคือ แมลงที่ปะปนอยู่ในวัชพืชจะเป็นอาหารของเหล่าแมงมุม แมงมุมถูกฆ่าได้ง่ายโดยสารกำจัดแมลงที่ออกฤทธิ์กว้าง และสารกำจัดแมงมุม ดังนั้นพึงหลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดศัตรูพืชให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ การผลิตตัวห้ำ:แมงมุม (spiders) ในจำนวนมากๆนั้นยาก เพราะการจัดเก็บไว้ในภาชนะเดียวกัน มันจะมีการกินกันเองเกิดขึ้น (cannibalism)

เหยื่อแมงมุม

อาหารของแมงมุม ได้แก่ เพลี้ยอ่อน ไร ตัวหนอน แมลงวัน ด้วงเต่า อื่น ๆ มีแมงมุมหลายชนิดที่มีอยู่ปัจจุบันนี้ สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 2 กลุ่มโดยจำแนกตามวิธีการจับหาอาหารของมัน
1.แมงมุมประเภทล่าที่จะมีการเคลื่อนที่ไปรอบ ๆ เพื่อค้นหาอาหารของเขา แมลงมุมจะเคลื่อนที่ไปไกล ๆ และใช้เวลามากในการค้นหาอาหาร
2.แมงมุมที่สร้างตาข่ายเพื่อรอหาอาหารที่จะมาติดกับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมงมุมชนิดนี้มีความสำคัญกับแมลงมีปีกบิน เช่นตัวเต็มวัยของผีเสื้อกลางคืน

แมงมุมประเภทแรก

แมงมุมประเภทที่1

แมงมุมประเภทที่2

แมงมุมประเภทที่2

แมงมุมทั้งสองชนิดคือพวกทำการล่าและพวกที่สร้างตาขายเป็นกับดักเป็นแมงมุมทั่ว ๆ ไปแต่สิ่งที่สำคัญคือเป็นตัวห้ำที่อยู่ใน แปลงพืชผัก และแปลงไม้ผลและมันอยู่ในแปลงนาข้าวอีกด้วย ความหนาแน่นของประชากรของแมงมุมขึ้นอยู่กับชนิดของแมลงที่เป็นอาหาร ถ้ามีจำนวนอาหารอยู่มาก แมงมุมเพศเมียจะวางไข่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นเมื่อจำนวนแมลงมีจำนวนเพิ่มขึ้น จำนวนของแมงมุมก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน และยังมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย

แมงมุมหลายพันธุ์มีพิษแต่มีเพียงไม่กี่ชนิดที่มีพิษร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่เรียกว่า Latrodectus mactan หรือ แมงมุมแม่ม่ายดำ (Black widow spider) ชนิดที่มีพิษรุนแรง (Severe human poisoning) ได้แก่ Latrodectus, Loxosceles, Phonentria และ Atrax พันธุ์ที่มีพิษมากที่สุดพบในสหรัฐอเมริกา

การป้องกันกำจัด
การใช้สารเคมีกำจัดแมงมุมที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีหลายชนิด ได้แก่ azamethiophos, bendiocarb, diazinon, และ malathion ควรฉีดพ่นทุก ๆ 2-3 อาทิตย์ ต่อครั้ง อย่างไรก็ดีการฉีดพ่นสารเคมีตามมุมห้องหรือเพดาน ควรระวังแมงมุมหากตกใจอาจตกลงมาจากเพดานห้องและกัดได้

แมงมุมและเส้นใยของมันเป็นที่สนใจจากนักวิทยาศาสตร์ เนื่องจากความแมงมุมสามารถผลิตใยที่มีคุณสมบัติต่างๆ กันเพื่อให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน

การใช้งานของเส้นใยของแมงมุมแบ่งได้เป็น 7 รูปแบบกว้าง ๆ ดังนี้

•สำหรับเป็นเส้นใยรับแรง (dragline) ซึ่งเป็นเส้นใยที่เหนียวและแข็งแรงที่สุด ใช้สำหรับเป็นโครงสร้างหลักของตาข่าย ดักแมลงของแมงมุมและสำหรับไว้ห้อยโยงแมงมุมเข้ากับตาข่าย
•สำหรับมัดห่อเหยื่อ (swathing silk)
•สำหรับสร้างรังไข่ (egg sak)
•สำหรับชักเป็นตาข่าย (web)
•สำหรับใช้ในการลอยตัว (parachuting or balloning)
•สำหรับผสมพันธุ์ (mating)
•สำหรับสร้างรัง (shelter)
ใยแมงมุมมีอยู่ 7 ชนิดซึ่งผลิตออกมาจากต่อมสร้างเส้นใยแบบต่างกัน 6 แบบ จำนวนและชนิดของต่อมสร้างเส้นใย ที่มีในแมงมุมแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับสายพันธ์และเพศของแมงมุม

ใยแมงมุม

ต่อมทอใยแบบต่างๆ
1. แบบยาวเรียว: สร้างใยละเอียดลักษณะเป็นแผ่นช่วยเสริมการเชื่อมต่อของใย 2 เส้น
2. แบบเป็นพวง: ใช้สร้างเส้นใยที่บุภายในถุงไข่ และใยฝืดเป็นขนที่พบในสเทบิลิเมนทา ซึ่งเป็นแถบหรือรูปทรงกลมสีขาว ทำให้ใยบางชนิดสวยงาม
3. แบบกลม: สร้างเส้นใยที่ใช้เป็นนั่งร้านในใยวงกลม
4. แบบกลุ่ม: พบเฉพาะในแมงมุมใยกลมและชนิดใกล้เคียง สร้างกาวให้ใยเหนียววงรอบ
5. แบบเส้น: ใช้สร้างเส้นแกนของใยเหนียววงรอบ พบแต่ในแมงมุมใยกลมและชนิดใกล้เคียง
6. แบบทรงกระบอก: พบในเพศเมีย สร้างเส้นใยสำหรับหุ้มดักแด้

ใยแมงมุม เป็นหัวใจของความสำเร็จของแมงมุมมานาน ต่อมทอใยผลิตสารจำพวกโปรตีน ซึ่งแมงมุมจะปล่อยออกมาจากรูปล่อยเส้นใยตรงส่วนท้อง ใยเส้นเล็กๆ จะรวมเป็นเส้นเดี่ยวคงรูป เส้นใยอาจถูกทอออกมาหนาหรือบาง เปียกหรือแห้ง เหนียวหรือฝืดเป็นขน แล้วแต่การใช้งาน เช่น เป็นเส้นนำ โครงใย ใยหุ้มไข่ ที่ซ่อนตัว หรือกับดักแมลง ใยวงกลมทั่วๆ ไป จะมีเส้นใยชนิดต่างๆ เหล่านี้ปะปนกัน

ความน่าสนใจของเส้นใยแมงมุมอยู่ที่คุณสมบัติทางกลที่ทั้งเหนียวและแข็งแรง ใยบางแบบสามารถยืดออกได้ 2 ถึง 3 เท่าโดยที่ยังไม่ขาด ขณะที่เส้นใยบางแบบมียืดหยุ่นกว่าไนลอนและแข็งแกร่งกว่าเหล็กกล้า ที่มีน้ำหนักเท่ากันถึง 5 เท่า และเกือบแข็งแรงเท่ากับเส้นใยเคฟลาร์ที่เป็นเส้นใยที่แข็งแรงที่สุดที่มนุษย์ผลิตได้ แต่เหนียวกว่าและมีความยืดหยุ่นดีกว่าเคฟล่าร์ นอกจากนี้กระบวนการผลิตเส้นใยของแมงมุมก็เป็นวิธีที่ดีกว่าการผลิตเส้นใยของมนุษย์อย่างเทียบกันไม่ได้ เพราะเป็นวิธีที่ไม่สร้างมลภาวะ เนื่องจากใช้น้ำเป็นองค์ประกอบหลัก มีสมบัติที่หลากหลาย แข็งแรงและเหนียวอย่างน่าทึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถนำมารีโซเคิล ได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

..

แมงมุมชนิดต่างๆ

แมงมุมแม่หม้ายดำ

แม่หม้ายดำ

แมงมุมแม่หม้ายดำ(Black widow spider)พบกระจายทั่วโลก ลักษณะลำตัวเป็นมัน ตัวเมียขนาดประมาณ 30-40 mm ตัวผู้ขนาด 16-20 mm มีลวดลายคล้ายรูปนาฬิกาทรายสีแดงส้มอยู่ด้านใต้ส่วนท้อง อาศัยอยู่ในบ้าน ในที่มืดอับ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า หลังจากผสมพันธุ์กันแล้ว ตัวผู้อาจถูกตัวเมียกินหรือ จากไปผสมพันธุ์กับตัวเมียตัวอื่น แมงมุมตัวเมียวางไข่ได้ครั้งละ 200-750 ฟอง พิษของแมงมุมชนิดนี้จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ผิวหนังตาย หรือมีเลือดออกตามอวัยวะภายในต่างๆ ต่อมน้ำเหลืองบริเวณใกล้เคียง เช่น บริเวณ รักแร้ ขาหนีบ มีการอักเสบกดรู้สึกเจ็บได้ มีเหงื่อออกขนลุก ความดันโลหิตสูง รอยกัดเขียวช้ำ มีจุดแดง อาการที่เฉพาะของพิษคือ อ่อนแรง สั่น ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อเกร็ง ท้องแข็ง เป็นอัมพาต ซึม และชักในรายที่แพ้พิษรุนแรง

การรักษา อาการพิษของแมงมุมแม่หม้ายดำทำได้โดยการล้างแผลให้สะอาด ไม่ขยับแขนขาที่ถูกกัด พันด้วยผ้าพันแผลเพื่อลดการกระจายของพิษ ประคบบริเวณแผลด้วยน้ำแข็ง อาจระงับอาการปวดด้วยยาแก้ปวดถ้าแสดงอาการรุนแรงใช้ยาต้านพิษ Lyovac ฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยักและอาจให้ยาปฏิชีวนะในกรณีที่มีการติดเชื้อแทรกซ้อน

..

แมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล

แม่หม้ายน้ำตาล

ลักษณะของแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล ส่วนใหญ่มักพบบริเวณประเทศสหรัฐอเมริกา แถบฟลอริดา แถบฟลอริดา, เท็กซัส และบริเวณเขตเส้นศูนย์สูตร ขนาดของตัวมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร บริเวณท้องจะโตกว่าหัวหลายเท่า ท้องจะกลมป่อง ด้านล่างมีลักษณะคล้ายรูปนาฬิกาทรายสีส้ม ด้านบนมีสีน้ำตาลสลับขาวลายเป็นริ้วๆ มีจุดสีดำสลับขาวตรงท้องข้างละ 3 จุด รวมเป็น 6 จุด จะมีการแปรผันของสีค่อนข้างเยอะ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม วางไข่ครั้งละ 200-400 ฟอง

อาการหลังโดนพิษแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล ตามปกติแมงมุมชนิดนี้ไม่มีนิสัยดุร้าย ไม่โจมตีหรือบุกกัดใครอย่างไม่มีเหตุผล จะหลบมากกว่าสู้ และจะกัดเมื่อถูกรุกรานที่อยู่เท่านั้น ซึ่งพิษของแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาลจะมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต คล้ายกับพิษจากงู โดยทำให้เม็ดเลือดแตก หรือเลือดไหลไม่หยุด แต่อาจจะแสดงอาการช้ากว่า ส่วนใหญ่ผู้ถูกกัดจะมีอาการแพ้อย่างแรง แผลจะเหวอะหวะ และเป็นผื่นบวมแดงเจ็บปวด มีหนอง แผลจะหายช้ามาก เพราะพิษทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ระบบน้ำเหลือง และทำลายเม็ดเลือดขาว คนที่ถูกกัดมักไม่ทราบว่าแผลดังกล่าวเกิดจากอะไร

แผลที่โดนพิษแมงมุม

ยารักษาพิษแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีเซรุ่มหรือยาถอนพิษ ทำได้แค่รักษาตามอาการเท่านั้น โดยส่วนใหญ่จะรักษาแบบประคับประคองตามอาการ และรอให้พิษหมดไปเอง เช่น ให้สารทำให้เลือดแข็งตัว หรือหากมีเลือดออกมาก อาจต้องมีการให้เลือดหรือฟอกไต โดยต้องดูตามอาการที่เกิดขึ้น สำหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้น ให้ขันชะเนาะบริเวณเหนือบาดแผลที่ได้รับพิษ เพื่อไม่ให้พิษไหลเข้าสู่กระแสโลหิตก่อนไปพบแพทย์

ข้อแตกต่างของแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาลกับแมงมุมชนิดอื่นๆ สำหรับความแตกต่างระหว่างแมงมุมทั่วไปกับแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาลนั้น นอกจากลักษณะลำตัวแล้ว ให้สังเกตลักษณะการทำรังหรือการชักใย แมงมุมทั่วไปจะชักใยค่อนข้างสวยงามเป็นระเบียบ และชักใยอยู่ที่สูง เช่น ตามขื่อ ตามคาน หรือหลังคาบ้าน แต่แม่หม้ายน้ำตาลจะทำรังอยู่ที่ต่ำ สูงไม่เกิน 1 เมตร ลักษณะรังหรือใยจะยุ่งเหยิงไม่เป็นระเบียบ พบเห็นได้ตามใต้โต๊ะ เก้าอี้ รองเท้าเก่าในบ้าน การป้องกันทำได้ด้วยการรักษาความสะอาดบ้าน อย่าปล่อยให้รกรุงรังก็จะปลอดภัย

สาเหตุการแพร่ระบาดของแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาล เข้ามายังประเทศไทยนั้น คาดว่าจะเข้ามากับเรือสินค้าเป็นหลัก และมีรายงานด้วยว่ามีพ่อค้าบางคนนำมาขายให้คนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลก โดยไม่รู้ว่าเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรง และเชื่อว่าขณะนี้แมงมุมดังกล่าวได้ขยายพันธุ์กระจายไปยังชุมชนต่างๆ รอบๆ ปากแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง และอ่าวไทยตอนบนแล้ว เบื้องต้นได้รับรายงานว่า เจอแมงมุมแม่หม้ายน้ำตาลชุกชุมที่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการว่า มีผู้เสียชีวิตจากการถูกแม่หม้ายน้ำตาลกัด แต่มีรายงานการถูกกัดแล้วจากหลายพื้นที่

เปรียบเทียบแม่หม้ายน้ำตาล&แม่หม้ายดำ

..

แมงมุมบ้านทั่วไป

แมงมุมบ้านทั่วไป

ลักษณะ
• ตัวเต็มวัย –มีความยาวที่ไม่รวมขา คือ 6-10 มม. มีลำตัวสีเหลืองน้ำตาลเเละมีรอยเลือนๆ บริเวณท้องมีสีเทาน้ำตาลซีดและมีขนสั้น

วงจรชีวิต
• ถุงไข่้ที่ผลิตโดยตัวเมียจะมีลักษณะกลม มันจะถูกปกคลุมด้วยชั้นของใยไหมเเละวางไว้ในโครงสร้างของใยเเมงมุม
• ตัวผู้จะผสมพันธุ์กับตัวเมียหลายครั้งก่อนที่จะตาย
• ตัวเต็มวัยสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานหลายปี

นิสัย
• สามารถพบได้ตามตึก, ที่เก็บของ, เเละกำเเพง
• เเมงมุมจะชักใยเเบบ Sheet Web

..

แมงมุมขายาว

แมงมุมขายาว

ลักษณะ
• ตัวเต็มวัย - มีลำตัวยาว 3.5-9 มม. ช่วงลำตัวด้านบนมีลวดลายสีเทาอ่อน/น้ำตาล ส่วนข้างล่างโดยทั่วไปมีสีครีม

วงจรชีวิต
• ตัวเมียวางไข่ในดินที่ชื้น
• ไข่จะรอดจากช่วงฤดูหนาวและฟักเป็นตัวในฤดูใบไม้ผลิ
• ไข่จะถูกวางเพียงเเค่ครั้งเดียวในเเต่ละปี

นิสัย
• พวกมันอาศัยอยู่ในทุ่งนาและป่า พวกมันจะปีนไปบนต้นไม้และมองหาอาหารบนดิน
• พวกมันจะกินสัตว์จำำพวกอาร์โทรพอด (Arthropod) ที่มีลำตัวอ่อนหลายชนิดรวมทั้งเำำพลี้ยต้นรัก, หนอนผีเสื้อ, ตัวอ่อนของเต่าทอง, และตัวทากตัวเล็ก

..

แมงมุมพิษทาแรนทูล่า

แมงมุมพิษทาแรนทูล่า

ลักษณะ
• ตัวเต็มวัย ความยาวลำตัวไม่รวมขาจะยาว – 2.5-13 ซม. แมงมุมพิษทาแรนทูล่าส่วนมากจะมีลำตัวและขาเป็นขนสีดำหรือน้ำตาล แต่บางพันธุ์จะมีสีเด่นสะดุดตา

วงจรชีวิต
• ฤดูใบไม้ร่วงเป็นฤดูผสมพันธุ์ การฟักตัวอ่อนจะใช้เวลา 6-9 สัปดาห์ โดยที่ตัวเมียแต่ละตัวจะสามารถผลิตไข่ได้ 500-1000 ฟองไว้ในรังไข่นุ่มลื่น ตัวอ่อนจะทิ้งรังไปหลังจาก 2-3 สัปดาห์
• มีอายุอยู่ได้ 25-40 ปี

นิสัย
• มีมากกว่า 60 จีนี่ (genii) และกว่า 800 สายพันธุ์
• แมงมุมพิษทาแรนทูล่าชอบอยู่ในที่แห้ง และดินที่น้ำถ่ายเทได้ดีเพราะมันจะต้องเจาะโพรงเพื่อชักใย

..

แมงมุมหมาป่า

แมงมุมหมาป่า

ลักษณะ
• ตัวเต็มวัย เพศเมียมีขนาด: 8 มม; เพศผู้ - 6 มม. และมักมีสีน้ำตาลถึงเทา

วงจรชีวิต
• แมงมุมชนิดนี้ตัวแม่จะหอบหิ้วถุงไข่ของมันติดไว้กับอวัยวะสร้างใยใต้ช่องท้อง
• เมื่อลูกแมงมุมฟัก มันจะคลานขึ้นไปอยู่บนหลังของแม่เพื่ออยู่อาศัยในช่วงสัปดาห์แรกๆของชีวิตมัน

นิสัย
• พวกมันจะล่าเหยื่อตอนกลางคืนและจะใช้เวลาตอนกลางวันซ่อนตัวในพืชพวกมอสหรือพวกซากปรักหักพัง
• พวกมันมักอาศัยในหนองน้ำตื้นที่มีทางเข้าเปิดและรกร้าง

..

แมงมุมม้าลาย

แมงมุมม้าลาย

ลักษณะ
• ตัวเต็มวัย – ขนาดลำตัวยกเว้นขา ยาว 5-6 มม. ลำตัวจะมีแถบสีดำและขาว ลักษณะขาสั้นแต่แข็งแรง และมีขน

วงจรชีวิต
• ตัวเมียจะอยู่กับถุงใส่ไข่และจะคอยปกป้องตัวอ่อน ลูกแมงมุมจะจากตัวแม่ไปหลังจากมันลอกคราบครั้งที่สอง

นิสัย
• มันพบในบ้านและในสวน
• พวกมันจะออกล่าเหยื่อ ดังนั้นจึงไม่มีการชักใย
• มักจะพบเห็นพวกมันกระโดด

..

แมงมุมสุนัขป่า (wolf spider)

แมงมุมสุนัขป่า

ลักษณะ
แมงมุมสุนัขป่า L. pseudoannulata ตัวโตเต็มที่มีสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ ส่วนหลังมีรูปร่างคล้ายช้อนส้อม (fork-shaped mark) และส่วนขอบท้องมีแถบสีขาว ตัวเมียมีขนาดลำตัวยาวประมาณ 8-18 มิลลิเมตร ตัวผู้ยาว 5-9 มิลลิเมตร ตัวอ่อนที่ฟักออกใหม่ๆ จะอาศัยเกาะติดบนหลังของแม่

การดำรงชีพ
เป็นตัวห้ำที่สำคัญของเพลี้ยกระโดดและเพลี้ยจักจั่น โดยเฉพาะเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ผีเสื้อหนอนกอ ริ้นน้ำจืดและแมลงวัน เข้าทำลายโดยอาศัยอยู่ตามบริเวณผิวน้ำกับโคนต้นข้าว เพื่อคอยดักเหยื่อ สามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว โดยจะวิ่งไปมาบนผิวน้ำระหว่างกอข้าาวหนึ่งไปยังอีกกอเป็นแมงมุมที่ไม่สร้างใยดักเหยื่อแบบแมงมุมทั่วไป จะจับเหยื่อกินโดยตรงสามารถกินเหยื่อได้ตั้งแต่ตัวยังมีขนาดเล็ก แมงมุมสุนัขป่าชนิดนี้ไม่ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเพราะจะกัดกินกันเอง

..

แมงมุมเขี้ยวยาว (long-jawed spider)

แมงมุมเขี้ยวยาว

ลักษณะ
แมงมุมเขี้ยวยาวในนาข้าวมีถึง 6 ชนิด แต่ละชนิดมีลำตัวขนาดยาวแตกต่างกันตั้งแต่ 6-19 มิลลิเมตร ตัวเต็มวัยเพศเมียมีขนาดลำตัวยาวกว่าเพศผู้ ส่วนขาและตัวยาวกว่าแมงมุมชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัดเจน เป็นแมงมุมที่พบมากที่สุดในนาข้าว

การดำรงชีพ
เป็นตัวห้ำที่พบเกาะทาบตามความยาวของใบข้าวและชักใยระหว่างต้นข้าวในแนวราบเพื่อใช้ดักจับกินเหยื่อพวก เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดด และผีเสื้อในนาพบในนาตั้งแต่ต้นข้าวยังเล็กจนถึงใกล้ระยะเก็บเกี่ยว

..

แมงมุมตาหกเหลี่ยม

แมงมุมตาหกเหลี่ยม

ลักษณะ
ขนาดประมาณ 7-8 มม. หัวและอกสีเหลืองทอง มีหนามยาว 6 ตาใน 8 ตา เรียงเป็นรูป 6 เหลี่ยม

การดำรงชีพ
อยู่ตามกอข้าวและผิวน้ำ เคลื่อนที่ได้เร็วและดุร้ายในการล่าเหยื่อ กินเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักจั่น หนอนแมลงวันข้าว หนอนห่อใบข้าวและผีเสื้อหนอนกอข้าว
แม่แมงมุมวางไข่เป็นกลุ่ม มีใยสีขาวหุ้ม มีลักษณะกลม แบนติดตามใบไม้ กิ่งไม้ แม่แมงมุมจะเฝ้าไข่จนกว่าไข่จะฟักเป็นตัวอ่อน ใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน ไข่ 1 ถุงให้ตัวอ่อนประมาณ 40-110 ตัว

..

แถม!!!! แมงมุมทารันทูลาให้อีกตัวนะคะ ถึงแม้จะดูน่ากลัวไปสักนิดแต่ที่จริงแล้วเชื่องมากเลยคะ<สำหรับบางพันธุ์> เราทำเรื่องนี้แล้วเปิดเจอยังอยากเลี้ยงเลยแต่พอดูราคา เครียดเลยคะ

แมงมุมทารันทูล่า (Tarantula)

ทารันทูล่า

ลักษณะโดยทั่วไป ตัวใหญ่ มีขนเส้นเล็กๆ ขึ้นตามตัวและขา ทั่วไปหมด มีทั้งขนสั้นและขนยาว ส่วนสีก็มีหลากหลาย ซึ่งก็จะแตกต่างกันไป แล้วแต่สายพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น Mexican Red-Knee (Brachypelma Smithi) "เจ้าเข่าแดง" หรือ Chilean Rose หรือ Pink Toed หรือ Indian Black and White ล้วนแล้วแต่เป็นที่นิยม ขนาดตัวโตเต็มวัย เมื่อวัดความยาวจากปลายหัวถึงก้น จะยาวประมาณ 6-7 cm ซึ่งสนนราคาก็อยู่ที่ราวๆ 1,500 บาทขึ้นไป แล้วแต่ฤดูกาล วิธีเลี้ยงควรใส่น้ำในภาชนะสะอาดตื้นๆ เช่น ถาด หรือ ใส่สำลีสะอาดๆ ชุ่มน้ำลงในภาชนะนั้นซักก้อนนึ่ง เพื่อให้แมงมุมได้ดูดกิน และสร้างความชื้น ซึ่งความชื้นจะมีผลต่อการ ลอกคราบของแมงมุมด้วย อาหารทารันทูล่า คือแมลง หนู เป็นแมงมุมที่มีเขี้ยวพิษ แต่พิษไม่ร้ายแรงนัก สามารถจับเล่นได้ แต่ควรระวัง ไม่ให้มันตกใจ

แมงมุมทารันทูราเป็นแมงมุมดึกดำบรรพ์ จากการสำรวจพบว่าแมงมุมทารันทูรา มีมากกว่า 700 ชนิด ทารันทูราแต่ละชนิดมีความเป็นอยู่หลากหลาย บางชนิด อยู่ในพื้นที่กึ่งทะเลทราย บางชนิดอาศัยในป่าร้อนชื้น บางชนิดอาศัยในรู และบางชนิดอยู่บนต้นไม้ ทารันทูราล่าเหยื่อด้วยการกัดบางชนิดสามารถป้องกันตัวโดยการเตะขนที่ก้น เพื่อให้ปลิวไปถูกศัตรูเพื่อให้เกิดอาการคันในธรรมชาติทารันทูรา หาอาหารด้วยวิธีการล่าเหยื่อ ไม่ใช่สร้างใยให้เหยื่อมาติดแบบแมงมุมในกลุ่ม spider ทารันทูราสามารถอดอาหารได้นานหลายเดือน การที่แมงมุมหยุดกินอาหารในบางช่วงจึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่ แต่การได้รับอาหารอย่างสม่ำเสมอก็ทำให้ทารันทูราเจริญเติบโตเร็วอีกด้วย ทารันทูรามีการลอกคราบ ในวัยเล็กจะมีการลอกคราบบ่อย มากกว่าสัปดาห์ละครั้ง เมื่อโตมากขึ้นระยะห่างการลอกคราบแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้น เช่นเดือนละ1ครั้ง ถึงปีละ 2 ครั้งเมื่อโตเต็มวัย

อายุขัย ตัวผู้จะมีอายุประมาณ 2 ปี ตัวเมียสามารถมีอายุได้ถึง 20ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดด้วย

ปัจจุบันแมงมุมทารันทูราได้ถูกนำออกจากป่ามาเลี้ยงในเมือง โดยผู้หลงใหลในชีวิตสัตว์โลก และได้ทำการเพาะพันธุ์แมงมุม เพื่อดำรงสายพันธุ์แมงมุมให้คงอยู่ในโลกต่อไปในยุคสังคมเมืองขยายตัวอย่างรวดเร็ว

..

...

มาดูแมงมุมทารันทูล่าสายพันธุ์ต่างๆกันดีกว่า!!!!

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ต่อมา มาดูแมงมุมหลากหลายชนิดดดดกัน

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...

ทารันทูล่า

ทารันทูล่า

...Web Page Counter