การเขียนแผนภาพแทนเซตจะใช้การเขียนแผนภาพ "เวนน์-ออยเลอร์"

1. ใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมมุมฉากแทนเอกภพสัมพัทธ์  U
 
2. ใช้วงกลมหรือวงรีหรือรูปปิดใด ๆ แทนเซตต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ U และเขียนภายในสี่เหลี่ยมผืนผ้า

ตัวอย่าง

1

 

2

3