ปัญหาที่ต้องแก้ไข | Problem
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

ปัญหาที่ต้องแก้ไข


      เมื่อเพิ่มขึ้น 3 องศา
      เมื่อเพิ่มขึ้น 6 องศา
      350 สำคัญอย่างไร
      ปรากฏการณ์เรือนกระจก
      ไฟป่า

หนทางรอด > ปัญหาที่ต้องแก้ไข >ไฟป่าที่มา : http://www.nanmeebooks.com/webboard/uploadWebboard/wildfire_consumption.gif

นักวิชาการด้านป่าไม้ให้ความเห็นว่า กว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ของไฟป่าที่เกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนมาจากน้ำมือมนุษย์ ทั้งจากการเผาไร่ การหาของป่า การล่าสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ นักท่องเที่ยวที่ประมาทเลินเล่อ ความขัดแย้งของชุมชนท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพล การลักลอบตัดไม้ และอุบัติเหตุ

ปัญหาที่ตามมาหลังการเกิดไฟป่า ไม่ว่าจะเป็นจากธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ ล้วนแต่ก่อปัญหาตามมา เช่น พืชหรือสัตว์เฉพาะถิ่นลดประชากรลง ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก สมดุลของน้ำเปลี่ยนแปลงเนื่องมีเถ้าถ่านอยู่ในน้ำ ทำให้เกิดอุทกภัยและภัยแล้ง ประชาชนที่อาศัยตามชายป่าได้รับความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งสูญเสียแหล่งฟอกอากาศที่สำคัญที่สุดไปอีกด้วย เพราะต้องใช้เวลาอีกหลายร้อยปี กว่าป่าจะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดังเดิม