วิถีแห่งการคงอยู่ | Solution
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

วิถีแห่งการคงอยู่


      วิธีลดโลกร้อนด้วยมือของ
        เรา

      10 วิธีประหยัดกระดาษ
        อย่างสร้างสรรค์

      Your Green Computer
      Green Life 8 สัปดาห์
      3R
      ฉลากเขียว
      ไบโอดีเซล
      แก๊สโซฮอล์
      แก๊สชีวภาพ
      วัสดุแทนไม้


หนทางรอด > วิถีแห่งการคงอยู่ > Your Green Computerที่มา : http://www.cleartheair.com.au/wp-content/uploads/2009/05/200905211544.jpg

  1. เริ่มต้นกันที่ จอภาพ แค่ลดความสว่างลง ไม่ต้องตั้งให้สว่างจ้าเกินไป จะลดอัตราการกินไฟทันที
  2. เมื่อเลิกใช้งานให้ปิดทั้งคอมพิวเตอร์ จอ ภาพ พรินเตอร์ และถอดปลั๊กออกด้วย
  3. การตั้งค่าพักหน้าจอให้อยู่ในโหมด Screen Saver ไม่ได้ช่วยประหยัดพลังงาน เพราะจอภาพยังทำงานเหมือนเดิม
  4. ถ้าคิดว่าจะพักใช้งานชั่วคราวไม่เกิน 1 ชั่วโมง ให้เลือกปิด หรือ Shut Down ด้วยโหมด Standby แต่ถ้าพักนานราว  2-3 ชั่วโมงให้เลือกโหมด Hibernate
  5. จอแบน (Flat Panel) กินไฟน้อย
  6. ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา  กินไฟน้อยกว่าแบบตั้งโต๊ะ

เทคนิคง่ายๆ เพียงแค่นี้ ช่วยให้เราใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด!