วิถีแห่งการคงอยู่ | Solution
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

วิถีแห่งการคงอยู่


      วิธีลดโลกร้อนด้วยมือของ
        เรา

      10 วิธีประหยัดกระดาษ
        อย่างสร้างสรรค์

      Your Green Computer
      Green Life 8 สัปดาห์
      3R
      ฉลากเขียว
      ไบโอดีเซล
      แก๊สโซฮอล์
      แก๊สชีวภาพ
      วัสดุแทนไม้


หนทางรอด > วิถีแห่งการคงอยู่ > Green Life 8 สัปดาห์
สัปดาห์ที่ 1

 

สัปดาห์ที่ 2

 • เริ่มเปลี่ยนวิธีคิด วิธีใช้ชีวิต (Rethink)
 • ลดปริมาณการบริโภค (Reduce)
 • นำสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse)
 • และนำมาแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle)
 
 • กินอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Eating) คือ อาหารที่ผ่านกระบวนการผลิต  การแปรรูป  การบรรจุหีบห่อ และขั้นตอนการขนส่งน้อยที่สุด

 

สัปดาห์ที่ 3

 

สัปดาห์ที่ 4

 • ลด ละ เลิก  การใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน
 • หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติให้มากขึ้น (Green Product)
  เพราะนอกจากสารเคมีจะเป็นพิษต่อตัวเราและสิ่งแวดล้อมแล้ว
  ยังต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้พลังงาน และก่อขยะพิษตกค้างแก่ธรรมชาติอย่างมากมาย

 

 • เดินทางอย่างประหยัดพลังงาน (Green Transportation & Traveling)
  • ไปใกล้ๆ ใช้จักรยาน
  • ไปทางเดียวกันก็ใช้รถยนต์คันเดียว
  • ใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น
  • ถ้าต้องขับรถยนต์เป็นประจำ  ก็หันมาใช้  น้ำมันชีวภาพ และขับไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
     

สัปดาห์ที่ 5

 

สัปดาห์ที่ 6

 • จัดบ้านใหม่ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Living)
  ลดการใช้พลังงานในบ้าน โดยการตกแต่งภายใน ให้เปิดรับแสงธรรมชาติ แทนการใช้ไฟฟ้า
 • ลดการใช้น้ำ ไฟฟ้า  เครื่องปรับอากาศ 
 • ลดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ปิดสวิตช์  ถอดปลั๊ก  ทุกครั้งหลังใช้งาน
 • ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5
  และใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน  แทนหลอดไส้

 

 • แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Dressing) เช่น ใช้เสื้อผ้าเส้นใยธรรมชาติ ประเภทฝ้าย  ป่าน ลินิน  ไหม  ใยไผ่  และแคชเมียร์ แทนการใช้เส้นใยสังเคราะห์ ที่ต้องผ่านกระบวนการผลิตทางเคมี
     

สัปดาห์ที่ 7

 

สัปดาห์ที่ 8

 • จัดสถานที่ทำงานใหม่ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)
 • ลดการใช้กระดาษ
 • ลดการพิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์
 • ปิดสวิตช์คอมพิวเตอร์แทนการ stand by
 • ขึ้น – ลงอาคารชั้นเดียวควรใช้วิธีเดิน  ลดการพึ่งพาลิฟต์
 • ปิดแอร์ขณะพักเที่ยง

 

 • ช่วยโลกด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เช่น เป็นอาสาสมัครไปปลูกป่า ช่วยเก็บขยะ ทำความสะอาด แม่น้ำลำคลอง สำรวจสัตว์ป่า ศึกษาธรรมชาติ  ศึกษาพรรณไม้  ดำน้ำดูปะการัง