วิถีแห่งการคงอยู่ | Solution
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

วิถีแห่งการคงอยู่


      วิธีลดโลกร้อนด้วยมือของ
        เรา

      10 วิธีประหยัดกระดาษ
        อย่างสร้างสรรค์

      Your Green Computer
      Green Life 8 สัปดาห์
      3R
      ฉลากเขียว
      ไบโอดีเซล
      แก๊สโซฮอล์
      แก๊สชีวภาพ
      วัสดุแทนไม้


หนทางรอด > วิถีแห่งการคงอยู่ > ฉลากเขียว

ที่มา : http://tk.files.storage.msn.com/x1pM0jCSUoiRhC1hl7uVaoaZ8sw8gK0fGRYk__
LBPTBYUvjGj5dKDiRWrDeFZLZYQdRhZEvqaDPY18UlKed-cfXeW-
2puG8I-MCNE-REDOYO9Lb2Y5TD27P_nCN28b9hdsFzeDIqL1-IQk

“ฉลากสีเขียว”  เป็นฉลากที่แสดงถึงความเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑ์  เริ่มใช้เป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1977 ในประเทศเยอรมนีและเริ่มต้นใช้ในประเทศไทยตั้งแต่ ค.ศ. 1993 (พ.ศ.2536) โดยความคิอริเริ่มของคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย