วิถีแห่งการคงอยู่ | Solution
ข้อมูลผู้จัดทำ | About us
ปิดหน้าต่าง | Exit
 
 

วิถีแห่งการคงอยู่


      วิธีลดโลกร้อนด้วยมือของ
        เรา

      10 วิธีประหยัดกระดาษ
        อย่างสร้างสรรค์

      Your Green Computer
      Green Life 8 สัปดาห์
      3R
      ฉลากเขียว
      ไบโอดีเซล
      แก๊สโซฮอล์
      แก๊สชีวภาพ
      วัสดุแทนไม้


หนทางรอด > วิถีแห่งการคงอยู่ > แก๊สชีวภาพ

ที่มา : http://elcorresponsal.blogia.com/upload/20060220140529-biogas2006.jpg

ก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ที่อยู่ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน ก๊าซชีวะภาพประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน  50 – 70 เปอร์เซ็นต์ และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 30 – 50 เปอร์เซ็นต์ ส่วนที่เหลือเป็น ก๊าซไฮโดรเจน ออกซิเจน ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไนโตรเจน และไอน้ำ

ตัวอย่าง เช่น หมักมูลวัวหรือมูลหมูในถัง 200 ลิตร 1 ใบ ไว้นาน 10 วัน จะได้ก๊าซหุงต้มใช้ในครัวเรือนนานถึง    10 – 12 เดือน  ช่วยประหยัดการซื้อแก๊สถังเป็นเงินกว่า 1,800 – 2,300 บาท !

นอกจากนี้ยังใช้กับตะเกียงก๊าซขนาด 60 – 100 วัตต์ ให้ลุกไหม้ได้นาน 5 – 6 ชั่วโมง ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1.25 กิโลวัตต์ ใช้กับเครื่องยนต์ 2 แรงม้า นาน 1 ชั่วโมง และ ถ้าใช้กับครัวเรือนขนาด 4 คน ก็จะสามารถหุงต้มได้ถึง 3 มื้อ

การหมักก๊าซชีวภาพใช้ในฟาร์มปศุสัตว์ ยังช่วยเป็นการกำจัดมูลและลดจำนวนแมลงรบกวน และกากที่เหลือจากการใช้งานยังนำไปทำเป็นปุ๋ยได้ดีกว่ามูลสัตว์สด ๆ  เสียอีก เพราะมูลที่ผ่านการหมักแล้วจะเปลี่ยนสารประกอบไนโตรเจนในตัว ให้พืชดูดซึมไปใช้ได้ง่ายขึ้น