แบบทดสอบเรื่องปิโตรเลียม

 

คำชี้แจง ให้เพื่อนๆ กาเครื่องหมาย ü ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1.ปิโตรเลียมมีธาตุองค์ประกอบหลักได้แก่อะไรบ้าง?

  ก. แคดเมี่ยมและโครเมี่ยม
  ข. คาร์บอนและออกซิเจน
  ค. ออกซิเจนและกำมะถัน
  ง. คาร์บอนและไฮโดรเจน

2. เชื้อพระวงศ์องค์ใดของไทยที่ทรงริเริ่มนำเข้าเครื่องเจาะมาทำการ

เจาะสำรวจหาน้ำมันดิบ?

  ก. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  ข. พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
  ค. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน 
  ง. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

3. ขั้นตอนการสำรวจหาแหล่งน้ำมันมีกี่ประเภท?

  ก. 2 ประเภท
  ข. 3 ประเภท
  ค. 4 ประเภท
  ง. 5 ประเภท

4. ผลิตภัณฑ์ใดเป็นจุดเดือดต่ำสุด?

  ก. ก๊าซหุงต้ม 
  ข. น้ำมันดีเซล
  ค. ยางมะตอย
  ง. น้ำมันอากาศยาน

5. "สามารถนำไปราดยางถนนและรันเวย์สนามบิน" ประโยคนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใด?

  ก. น้ำมันดีเซล
  ข. น้ำมันเครื่อง  
  ค. ยางมะตอย
  ง. น้ำมันเตา  

6. ''ใช้เป็นส่วนผสมในยาฆ่าแมลง สีทาบ้าน น้ำมันขัดเงา และน้ำยาทำความสะอาด

ใช้เป็นเชื่อเพลิงสำหรับรถแทรกเตอร์ และเป็นเชื้อเพลิงในการเผาเครื่องเคลือบดินเผา"

ประโยคนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใด?

  ก. น้ำมันเบนซิน  
  ข. ยางมะตอย
  ค. ก๊าซธรรมชาติ 
  ง. น้ำมันก๊าด

7. น้ำมันดีเซล เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร?

  ก. น้ำมันใส
  ข. น้ำมันเหม็น
  ค. น้ำมันเน่า
  ง. น้ำมันขุ่น  

8. น้ำมันเบนซินมีการเติมสารใด เพื่อเพิ่มค่าออกเทนให้สูงขึ้น?

  ก. สารหนู
  ข. กำมะถัน 
  ค. เตตระเอธิลเลต
  ง. ยาฆ่าแมลง

9. น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงสำหรับอะไร?

  ก.  เตาไมโครเวฟ
  ข.  เตาอบ
  ค.  เตาเผา
  ง.  ถูกทุกข้อ

10. ผลิตภัณฑ์ใดเป็นลำดับสุดท้ายของการกลั่นน้ำมันดิบ?

  ก. น้ำมันเตา
  ข. ยางมะตอย
  ค. น้ำมันดีเซล
  ง. น้ำมันหล่อลื่น


 

New Page 1