2. คายพลังงาน  มีพลังงานปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ ซึ่งเรียกว่า พลังงานนิวเคลียร์


                                                            พลังงานที่ปล่อยออกมา


                              กรณีนี้ มวลรวมก่อนปฏิกิริยา มากกว่า มวลรวมหลังปฏิกิริยาหา  จาก
                                                            
                                                                    (มวลก่อน–  มวลหลัง)  ...1
                                                            หลังก่อน           MeV    …2
                                                            หลังก่อน                  MeV    …3

                                                  ตัวอย่าง    
                                                                   
                                        จาก          (มวลก่อน- มวลหลัง)
                                                              = (มวล Li + มวล H – มวล He – มวล He) 
                                                               Ans..
                                        จะเห็นว่าเขียนอยู่ในรูปนี้ก็ได้
                                                    (แสดงว่าดูคายพลังงาน)