20. พลังงานในปฏิกิริยานิวเคลียร์
                    หมายถึงพลังงานที่จะต้องใช้เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์หรือพลังงานที่ปล่อยออกมาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์           แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ดูดกลืนพลังงาน , คายพลังงาน
                    1. ดูดกลืนพลังงาน มักใช้พลังงาน () เพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยา
                                        
                                                             พลังงาน
                              กรณีนี้ มวลรวมก่อนปฏิกิริยาน้อยกว่ามวลรวมหลังปฏิกิริยาหาจาก
                                                  
                                                         (มวลหลัง –  มวลก่อน)  ...1
                                                  ก่อนหลัง             MeV    …2
                                                  ก่อนหลัง                         MeV    …3

                              ตัวอย่าง  
                                              
                                 จาก      (มวลหลัง- มวลก่อน)
                                                   = (มวล O + มวล H – มวล N – มวล He) 
                                                     Ans..
                                           จะเห็นว่าเขียนอยู่ในรูปนี้ก็ได้
                                               (แสดงว่าดูดกลืนพลังงาน)