ภาพ : ชาร์ล ดาวิน
ที่มา : http://www.sc.mahidol.ac.th/scbi/images/2009/CU_Darwin_200_20091126-27_01.jpg

 

       วิวัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งในลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับขั้น
โดยอาศัยระยะเวลาอันยาวนาน 
       วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จึงหมายถึง การเปลี่ยนแปลงทีละน้อยจากสิ่งมีชีวิตแบบดั้งเดิมสืบต่อกันมาจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิต
ในปัจจุบันที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมสืบต่อกันมาจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมอันเป็นผล
จากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
       นักพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการชาวรัสเซีย ได้กล่าวไว้ดังนี้ “วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ
ของพันธุกรรมของประชากรที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกัน  โดยการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดขึ้นเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดอันเป็นผลมาจาก
ปฏิกิริยาที่สิ่งมีชีวิตมีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อม  กระบวนการนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีการย้อนกลับเป็นอย่างเดิมอีก 
      สิ่งมีชีวิตที่ปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบันมีความหลากหลาย ทั้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการทั้งของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โดยมีอยู่ประมาณ 3-5ล้านชนิดย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางนิเวศวิทยา และ
แหล่งที่อยู่อาศัยอันเกิดจากผลกระทบย้อนกลับไปกลับมาระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมอาจกล่าวได้ว่าการเกิด
ความหลากหลายของสภาะวแวดล้อมเอื้ออำนวยให้เพิ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆเป็นเงาตามตัวไปด้วย
อย่างไรก็ตามธรรมชาติย่อมมีความสมดุลเกิดขึ้นเสมอดังนั้นการเพิ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจึงถูกจำกัดด้วย
กระบวนการธรรมชาติบางอย่าง โดยเฉพาะการสูญพันธ์