1. ข้อความที่สอดคล้องกับวิวัฒนาการมากที่สุดคือข้อใด?
ก. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมีทิศทางที่ไม่แน่นอน
ข. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากแบบง่ายๆไปซับซ้อนขึ้น
ค. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมักมีโครงสร้างใหม่เกิดขึ้นเสมอ
ง. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป สืบเนื่องกันตลอดเวลา

2. กรณีใดต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่สนับสนุนทฤษฎี Natural selection ?
ก. จิ้งจกเปลี่ยนสีตามสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
ข. นกกะทาวางไข่จำนวนมากขึ้นเมื่อช่วงกลางวันยาวนานขึ้น
ค. มีพลาสโมเดียมสายพันธุ์ที่ต้านยารักษาโรคมาลาเรียเพิ่มขึ้น
ง. เชื้อเอดส์แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์

3. วิวัฒนาการตามแนวคิดของดาร์วินยึดหลักต่างๆยกเว้นหลักเกี่ยวกับข้อใด?
ก. หลักการเกี่ยวกับการแปรผันของสิ่งมีชีวิต
ข. หลักการเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ
ค. หลักการเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นของสิ่งมีชีวิต
ง. หลักการเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษไปลูกหลาน

4. หลักฐานหรือข้อมูลในข้อใดที่เหมาะสมที่สุดในการบ่งให้ทราบว่า สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดมีสายวิวัฒนาการใกล้เคียงกันมากที่สุด ?
ก. หลักฐานทางชีววิทยาระดับโมเลกุล
ข. หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
ค. ข้อมูลสนับสนุนจากกายวิภาคเปรียบเทียบ
ง. ข้อมูลสนับสนุนจากคัพภะวิทยาเปรียบเทียบ

5. จากการสังเกตพบว่าผีเสื้อที่มีสีสันกลมกลืนกับสีของเปลือกไม้จะมีจำนวนมากกว่าผีเสื้อชนิดอื่นๆ ข้อสังเกตนี้จะใช้ข้อมูลใดมาอธิบายสนับสนุนได้เหมาะสมที่สุด?
ก. ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของดาร์วิน
ข. สัญชาตญาณในการหลบหนีศัตรูของสิ่งมีชีวิต
ค. การถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่ของลามาร์ก
ง. การผ่าเหล่าอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

6. หลักฐานในข้อใดสนับสนุนกฎการใช้และไม่ใช้ของลามาร์ก ?
ก. ผู้ชายไม่ต้องให้นมลูกจึงไม่มีต่อมน้ำนม
ข. กิ้งกือเดินเร็วกว่าตะขาบจึงมีขาจำนวนมากกว่า
ค. ค้างคาวรับฟังเสียงด้วยระบบโซนาร์จึงไม่มีใบหู
ง. คนที่ฝึกว่ายน้ำมาตั้งแต่เด็กเมื่อโตขึ้นจะมีไหล่กว้าง

7. สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่ไม่ได้อยู่ในอาณาจักรฟังไจ ?
ก. รา
ข. เห็ด
ค. ยีสต์
ง. แบคทีเรีย

8. . ในการศึกษาวิวัฒนาการระดับโมเลกุล นักชีววิทยาศึกษาจากสิ่งใด ?
ก. จำนวนโปรตีนที่สิ่งมีชีวิตต่างชนิดกันสร้างได้
ข. จำนวนกรดอะมิโนในโปรตีนที่สิ่งมีชีวิตสร้างได้
ค. จำนวนกรดอะมิโนที่แตกต่างกันในโปรตีนชนิดเดียวกันที่สิ่งมีชีวิตสร้าง
ง. จำนวนกรดอะมิโนที่แตกต่างกันในโปรตีนคนละชนิดกันที่สิ่งมีชีวิตสร้าง

9. ปัจจัยใดสำคัญที่สุดในการเกิดวิวัฒนาการของนกฟินช์ในหมู่เกาะกาลาปากอส ซึ่งมีหลายสปีชีส์ต่างๆกัน?
ก. การเกิดภัยธรรมชาติ
ข. การอพยพย้ายถิ่นตามฤดูกาล
ค. กลไกการแยกทางการสืบพันธุ์
ง. การแยกกันทางสภาพภูมิศาสตร์

10. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง?
ก. เผ่าพันธุ์มนุษย์ยังคงมีวิวัฒนาการต่อไป
ข. ยีนที่กลายพันธุ์ส่วนมากเกิดขึ้นในทางที่ดีและมีประโยชน์
ค. การที่เชื้อมาเลเรียดื้อต่อยา อธิบายได้โดยกฏแห่งการใช้และไม่ใช้ของลามาร์ก
ง. จากหลักฐานชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อยทำให้สรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตมีกำเนิดมาจากนอกโลก

11. นักวิทยาศาสตร์ศึกษาซากดึกดำบรรพ์ในชั้นหินต่างๆพบว่า ซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหินชั้นบนมีโครงสร้างซับซ้อนกว่าและมีจำนวนชนิดมากกว่าในหินชั้นล่าง ข้อความด้านล่างต่อไปนี้ข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อพิจารณาจากคำกล่าวข้างต้น?
ก. มีวิวัฒนาการเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิต
ข. สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
ค. ในอดีตมีการเกิดภัยพิบัติทำให้สิ่งมีชีวิตตายเป็นจำนวนมาก
ง. สิ่งมีชีวิตในหินชั้นบนมีวิวัฒนาการสูงกว่าสิ่งมีชีวิตในหินชั้นล่าง

12. ความหลากหลายทางชีวภาพตรงกับภาษาอังกฤษว่าอะไร
ก. Biologi Disity
ข. Biologi Diversity
ค. Biological Disity
ง. Biological Diversity

13. ในการจัดจำแนกที่สมาชิกมีความใกล้ชิดกันมากที่สุด หรือ เป็นหน่วยเล็กสุดใน 4 ข้อต่อไปนี้
ก. คลาส(Class)
ข. วงศ์(Family)
ค. อันดับ(Order)
ง. ไฟลัม (Phylum)

14. สิ่งมีชีวิตในข้อใดอยู่ในทะเลทั้งหมด
ก. พวกหอย
ข. พวกฟองน้ำ
ค. พวกเอไคโนเดิร์ม
ง. พวกฟองน้ำและพวกเอไคโนเดิร์ม

15. บทบาทที่สำคัญที่สุดของอาณาจักรฟังไจในสิ่งแวดล้อมคือ
ก. เป็นปรสิต
ข. เป็นผู้ ผลิต
ค. เป็นผู้ ย่อยสลาย
ง. เป็นผู้ บริโภครายแรก

16. ตะขาบและกิ้งกือแตกต่างกันในข้อใดชัดเจนที่สุด
ก. จำนวนปล้อง
ข. ลักษณะเป็นข้อๆ ของขา
ค. จำนวนขาในแต่ละปล้อง
ง. ความว่องไวในการเคลื่อนที่

17. สัตว์ในข้อใดมีมากที่สุดทั้งชนิดและจำนวน
ก. หอย
ข. ปลา
ค. แมลง
ง. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

18. การสังเกตพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ใบเลี้ยงคู่ ข้อใดสังเกตได้ง่ายที่สุด
ก. จำนวนใบเลี้ยง
ข. ลักษณะเกสรตัวผู้
ค. ลักษณะทั้งหมดของดอก
ง. ลักษณะของเส้นใบและแผ่นใบ

19. ชื่อวิทยาศาสตร์มีความสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตในด้านใด
ก. ระบุบริเวณกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
ข. สามารถบอกลักษณะรูปร่างของสิ่งมีชีวิตนั้นๆ
ค. ขจัดปัญหาการเรียกชื่อสิ่งมีชีวิตซ้ำๆ กันในแต่ละภาคของประเทศ
ง. เมื่อกล่าวถึงทุกชาติทุกภาษาเข้าใจตรงกันว่าหมายถึงสิ่งมีชีวิตชนิดใด

20. สิ่งมีชีวิตที่เป็น species เดียวกันจะต้อง
ก. มีลูกหลานที่ไม่เป็นหมัน
ข. มีการผสมพันธ์แล้วให้ลูกได้
ค. มีลักษณะทางสรีรวิทยาเหมือนกัน
ง. มีลักษณะต่างๆ เหมือนกันทุกประการคะแนนที่ได้:
เฉลยคำตอบ :