หน้าหลัก            ทดสอบความรู้                ผู้จัดทำ                 อ้างอิง                         
 

  
  
    เซลล์และทฤษฎีเซลล์
    โครงสร้างของเซลล์ที่ศึก
 ษาจากกล้องจุลทรรศน์
    การรักษาดุลยภาพของเซลล์
    การสื่อสารระหว่างเซลล์
    การแบ่งเซลล์
    การเปลี่ยนแปลงสภาพของ
 เซลล์และการชราภาพของเซลล์
   
เนื้อเยื่อ อวัยวะ และระบบ
 ของร่างกาย


 

 

 

 

 


เซลล์และทฤษฎีเซลล์

         เซลล์และทฤษฎีเซลล์ร่างกายของคนเราดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการทำงานของระบบต่างๆและอวัยวะดังกล่าวเกิดจากเนื้อเยื่อ
(tissue) ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยเล็ก ๆ ลงไปอีกหน่วยย่อยนี้เรียกว่า เซลล์จึงกล่าวได้ว่าเซลล์เป็นหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของสิ่ง
มีชีวิตที่เล็กที่สุด

         เซลล์ (CELL) หมายถึง หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต โดยเซลล์จะมีอยู่ในทุก ๆส่วนของพืช เพื่อทำ หน้าที่ต่างๆ แตกต่างกันไป
เซลล์ของพืชจะมีรูปร่างแตกต่างกัน ตามแต่หน้าที่และชนิดของพืชนั้น ๆ

         เซลล์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมาก ไม่สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่า การศึกษาเกี่ยวกับเซลล์จึงต้องอาศัยกล้องจุลทรรศน์ เซลล์สิ่ง
มีชีวิตมีรูปร่างและโครงสร้างภายในที่แตกต่างกัน

         โครงสร้างที่พบในเซลล์ทุกชนิดที่ศึกษาได้แก่ นิวเคลียส  ไซโทพลาซึม และเยื่อหุ้มเซลล์ ในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ มีรูปร่างที่
แตกต่างกัน
           เมื่อ พ.ศ.2381 มิตทิอัส ชไลเดน(Matthias Schleiden) นักพฤษศาสตร์ชาวเยอรมันค้นพบว่าพืชทั้งหลาย
ต่างเป็นสิ่งมีชีวิตทีมีหลายเซลล์                              
           มิตทิอัส ชไลเดน                            เทโอดอร์ ชวันน์            ปีถัดมา พ.ศ.2382 เทโอดอร์ ชวันน์ (Theodor Schwann)นักสัตววิทยาชาวเยอรมันได้ประกาศว่าสัตว์ทั้งหลาย ต่างก็มีเซลล์
เป็นองค์ประกอบ นักวิทยาศาสตร์ทั้ง 2 คน จึงได้ร่วมกันตั้งทฤษฎีเซลล์(Cell theory)มีใจความว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายประกอบด้วยเซลล์
และเซลล์นั้นคือหน่วยพื้นฐาน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
            ทฤษฎีเซลล์ในปัจจุบันครอบคลุมถึงใจความที่สำคัญ 3 ประการ คือ

           1.สิ่งมีชีวิตทั้งหลายอาจมีเพียงเซลล์เดียว หรือหลายเซลล์ซึ่งภายในมีสารพันธุกรรมและมีกระบวนการเมทาบอลิซึม ทำให้สิ่งมี
ชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้            

          2.เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กทีสุดของสิ่งมีชีวิตที่มีการจัดระบบการทำงานภายในโครงสร้างของเซลล์

           3.เซลล์มีกำเนิดมาจากเซลล์แรกเริ่มเซลล์เกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์เดิมแม้ว่าชีวิตแรกเริ่มจะมีวิวัฒนาการมาจากสิ่งไม่มีชีวิต
แต่นักชีววิทยายังคงถือว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนเซลล์เป็นผลสืบเนื่องมาจากเซลล์รุ่นก่อน

 

 

 
นางสาว จิราพร พูลผกา
นางสาว ศุภษร วิเศษชาติ
นางสาว ฤทัยทิพย์ แก่นเสา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงจัดทำโดยเรียน ปิยะบุตร์
133 หมู่ 6 ต. โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 1