แบบทดสอบ

คำชี้แจง ให้เพื่อนๆ กาเครื่องหมาย ü ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1.การแบ่งเซลล์เพื่อการสืบพันธุ์เรียกว่าอะไร?

  ก.ไมโอซิส                           
  ข. ไมโทซิส                    
  ค. ไมโครซิส               
  ง.ไมโอโทซิส

2.ระยะใดของการแบ่งเซลล์ที่โครโมโซมเรียงตัวอยู่จุดกึ่งกลางเซลล์ ?

  ก. อินเตอร์เฟส       
  ข. โปรเฟส                        
  ค. เมทาเฟส            
  ง.แอนาเฟส

3. เซลล์คืออะไร

  ก.หน่วยที่เล็กที่สุดของสัตว์
  ข. หน่วยที่เล็กที่สุดของมนุษย์
  ค. หน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต
  ง. เป็นส่วนประกอบหนึ่งของหัวใจ

4. เอนโดรพลาสมิกเรติคูลัมมีกี่ชนิด

  ก.1ชนิด
  ข.2ชนิด
  ค.3ชนิด
  ง. 4ชนิด

5.การสังเคราะห์เอนไซม์ในสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นที่ใด

  ก. เซนโตรโซม
  ข. โครโมโซม
  ค.ไรโบโซม
  ง. เซนตริโอล

6. ส่วนประกอบของทุกเซลล์จะมีข้อใด

  ก. นิวเคลียส
  ข. เยื้อหุ้มเซลล์
  ค. คลอโรพลาสต์
  ง. เซนตริโอล

7.ออร์แกแนลชนิดใดไม่พบในสัตว์ ?

  ก. นิวเคลียส
  ข. เซนตริโอล
  ค. ไซโทรพลาสซึม
  ง. เอ็นโดรพลาสมิก เรติคูลัม

8.ไรโบโซมมีหน้าที่อะไร

  ก.สังเคราะห์ไขมัน
  ข. สังเคราะห์แป้ง
  ค. สังเคราะห์คาร์โบไฮเดรต
  ง. สังเคราะห์โปรตีน

9. ไซโทสเกเลตอนทำหน้าที่คล้ายอะไร

  ก.กล้ามเนื้อของร่างกาย  
  ข. ระบบขับถ่ายของเสีย
  ค.  โครงกระดูกของร่างกาย
  ง. ระบบประสาทของร่างกาย

10. เราจะพบเม็ดแป้งได้ที่ใด

  ก.เซลล์พืช
  ข. เซลล์สัตว์
  ค.ทั้งเซลล์พืชและเซลลืสัตว์
  ง.ไม่พบที่ใดเลย


 

New Page 1