การสืบพันธุ์ของพืชดอก

เว็บไชต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนชีววิทยา เรื่องการสืบพันธุ์ของพืชดอก แบ่งออกเป็น 6 เรื่องใหญ่ คือ โครงสร้างของดอก, การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก, การถ่ายละออกเรณู การปฏิสนธิ และ วัฏจักร, การเกิดผลและเมล็ด, การงอกของเมล็ด, การขยายพันธุ์พืช ซึ่งแต่ละเรื่องจะมีเนื้อหาที่กระชับเข้าใจง่าย มีภาพประกอบที่สวยงาม มีภาพแอนิเมชันที่แสดงให้เห็นกระบวนการต่างๆ อย่างชัดเจน ทำให้สามารถนำมาประกอบการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์ การสืบพันธุ์ของพืชดอก จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

ทางผู้จัดทำขอขอบคุณเจ้าของแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้นำมาประกอบในการจัดทำเว็บไซด์นี้ รวมทั้ง อ.พัชรา พงศ์มานะวุฒิ อ.ที่ปรึกษางานชิ้นนี้ด้วย

หากมีข้อผิดพลาดประการใดคณะผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย