ขนาดอะตอม 
                การบอกขนาดอะตอม นิยมบอกด้วยค่ารัศมีอะตอม (รัศมีอะตอมมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของระยะระหว่างนิวเคลียสของอะตอมคู่ที่สร้างพันธะกัน)
                ไฮโดรเจนโมเลกุลมีระยะระหว่างนิวเคลียสของไฮโดรเจน 2 อะตอมมาสร้างพันธะกันเท่ากับ 74 พิโกเมตร (pm)
ดังนั้น รัศมีอะตอมของ Hเท่ากับ    =  37 pm
การเปรียบเทียบขนาดอะตอมของธาตุตามหมู่และคาบ เป็นดังนี้

  1.  ธาตุในหมู่เดียวกัน จะมีขนาดอะตอมเพิ่มขึ้นตามเลขอะตอม

อธิบายได้ว่า เมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น (จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสจะเพิ่มขึ้นด้วย)  แต่แรงดึงดูดระหว่างโปรตอนกับเวเลนซ์อิเล็กตรอนจะลดลง  เพราะว่าจำนวนระดับพลังงานที่มีอิเล็กตรอนอยู่เพิ่มขึ้น  ซึ่งจะเป็นฉากกั้นแรงดึงดูดระหว่างโปรตอนกับเวเลนซ์อิเล็กตรอน เป็นผลทำให้ขนาดอะตอมใหญ่ขึ้นตามเลขอะตอม  นั่นคือ  การเพิ่มระดับพลังงานมีผลมากกว่าการเพิ่มจำนวนโปรตอน
ในหมู่เดียวกัน : ขนาดอะตอม  จำนวนระดับพลังงาน

  1. ธาตุในคาบเดียวกัน  จะมีขนาดอะตอมลดลงเมื่อเลขอะตอมเพิ่มขึ้น

อธิบายได้ว่า  ธาตุในคาบเดียวกัน  เวเลนซ์อิเล็กตรอนจะอยู่ในระดับพลังงานเดียวกัน  แต่มีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสต่างกัน  ธาตุที่มีจำนวนโปรตอนมากกว่าจะมีแรงดึงดูดเวเลนซ์อิเล็กตรอนได้มาก  เป็นผลทำให้ขนาดอะตอมลดลง
ในคาบเดียวกัน  ขนาดอะตอม  

  1. ขนาดไอออนบวกจะมีขนาดเล็กกว่าอะตอมเดิม

อธิบายได้ว่า : เมื่อธาตุเสียเวเลนซ์อิเล็กตรอนออกไปเพื่อให้เป็นไปตามกฎออกเตต  เป็นสาเหตุทำให้จำนวนระดับพลังงานของอิเล้กตรอนลดลงไป 1 ชั้น

  1. ขนาดไอออนลบจะมีขนาดใหญ่กว่าอะตอมเดิม
อธิบายได้ว่า : เมื่อธาตุรับอิเล็กตรอน  เพื่อทำให้จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนครบแปดอิเล็กตรอนตามกฎออกเตต มีจำนวนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเท่าเดิมและมีจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสเท่าเดิม  แต่จำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น  กลุ่มหมอกอิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น