แบบทดสอบเรื่องรัฐโบราณในดินแดนไทย

 

คำชี้แจง ให้เพื่อนๆ กาเครื่องหมาย ü ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1. รัฐโบราณในดินแดนไทยที่ได้ศึกษาในเนื้อหามีกี่รัฐ?

  ก. 4 รัฐ
  ข. 5 รัฐ
  ค. 6 รัฐ
  ง. 7 รัฐ

2. กษัตริย์ที่สำคัญของอาณาจักรตามพรลิงค์มีพระนามว่าอะไรบ้าง?

  ก. พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช และ พระมหาธรรมราชาที่ 4 
  ข. พระเจ้าศรีสงครามธนัญชัย และ พระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมราช
  ค. พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช และ พระเจ้าจันทรภาณุศรีธรรมราช 
  ง. พระเจ้าปราสาททอง และ พระเพทราชา

3. อาณาจักรศรีวิชัยก่อตั้งโดยราชวงศ์ใด?

  ก. ราชวงศ์ธรรมโศกราช
  ข. ราชวงศ์ติโลกราช
  ค. ราชวงศ์ลวจักราช
  ง. ราชวงศ์ไศเลนทร์

4. ลัทธิในศาสนาพรหมณ์-ฮินดู ของทวารวดีส่วนมากนับถือลัทธิใดบ้าง?

  ก. ไศวนิกาย และ ไวษณพนิกาย 
  ข. คุรุนานัก และ ไศวนิกาย
  ค. ชีอะห์ และ ซุนนี
  ง. คุรุนานัก และ ไวษณพนิกาย

5. "ในสมัยทวารวดี ใบสีมา หรือ ใบเสมา หมายถึงอะไร?

  ก. ใบของต้นเสมา
  ข. เขตชุมนุมสงฆ์  
  ค. บริเวณของชุมชน
  ง. ดอกของต้นเสมา  

6. ศาสนสถานที่อยู่ใจกลางเมืองของอาณาจักรละโว้ คือสถานที่ใด?

  ก. พระปรางสามยอด  
  ข. ปราสาทหินภูมิโปน
  ค. ปราสาทหินพนมรุ้ง 
  ง. ปราสาทหินพิมาย

7. ใครเป็นผู้สร้างเมือง หริภุญชัย?

  ก. พระยายีบา
  ข. พระนางจามเทวี
  ค. ฤๅษีวาสุเทพ
  ง. พระเจ้าเม็งรายมหาราช  

8. ข้อใดเป็นโบราณสถานที่สำคัญของอาณาจักรหริภุญชัย?

  ก. ปราสาทหินพิมาย
  ข. พระธาตุหริภุญไชย 
  ค. พระธาตุพนมรุ้ง
  ง. เมืองโบราณคูบัว

9. อาณาจักรหริภุญชัย ก่อตั้งในปี พ.ศ. ใด?

  ก.  2500
  ข.  1204
  ค.  2325
  ง.  1234

10. อาณาจักรหริภุญชัย มีอายุนานกี่ปี

  ก. 417 ปี
  ข. 38 ปี
  ค. 234 ปี
  ง. 618 ปี


 

New Page 1