W i l f r e d ::. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของ "ภูมิิศาสตร"์ ในแถบยุโรป

 

 

ลักษณะภูมิประเทศ

แบ่งออกเป็น 4 เขต

1. เขตหินเก่าทางตะวันออกเฉียงเหนือ


                - เทือกเขาที่มีอายุเก่าแก่ ซึ่งถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจนมีความสูงไม่มากนักได้แก่ เทือกเขาเชอเลน ในคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย และเทือกเขาแกรมเพียนในสกอตแลนด์
                - ชายฝั่งทะเลมีลักษณะเว้าแหว่งเป็นอ่าวขนาดเล็กที่มีน้ำลึก เรียกว่า “ฟยอร์ด” (Fjord) บริเวณชายฝั่งของนอร์เวย์และสกอตแลนด์

2.เขตที่ราบใหญ่ภาคกลาง

                เป็นที่ราบขนาดใหญ่ที่สุดของโรป ตั้งแต่พื้นที่ทางตอนใต้ของสหราชอาณาจักร ผ่านทางตะวันตกของฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก ภาคเหนือของเยอรมนี โปร์แลนด์ ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ และพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัสเซีย
                    - มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากที่สุดของยุโรป มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น
                    - มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำเซน แม่น้ำไรน์ แม่น้ำเอลเบ แม่น้ำโอเดอร์และแม่น้ำวิสทูลา
                    - ทางตอนเหนือบริเวณรอบๆ ฝั่งทะเลบอลติก เป็นเขตที่มีโครงสร้างของหินเปลือกโลกเก่าแก่ที่สุด เรียกว่า บอลติกชีลด์ ในประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และบางส่วนของนอร์เวย์    ที่มา: http://krupuysocial.wordpress.com

 

3. เขตที่ราบสูงภาคกลาง

                 เกิดจากการสึกกร่อนพังทลายของภูเขาจนกลายเป็นที่ราบสูง ได้แก่ ที่ราบสูงเมเซตา ทางตอนกลางของคาบสมุทรไอบีเรีย ที่ราบสูงตอนกลางของฝรั่งเศส เรียกว่า มัสซิฟซองตรัล (Massif Central) ที่ราบสูงทางตอนกลางและตอนใต้ของเยอรมนี เรียกว่า แบล็กฟอรเรสต์ (Black Forest) และที่ราบสูงโบฮีเมีย (Bohenia) ระหว่างพรมแดนเยอรมนีกับสาธารณรัฐเช็กกับสาธารณารัฐสโลวักที่มา: http://krupuysocial.wordpress.com4. เขตภูเขาหินใหม่ทางภาคใต้


                เป็นเขตที่เกิดจากการโก่งตัวของหินเปลือกโลกจนกลายเป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่ เป็นเขตยังมีแผ่นดินไหว ภูเขาระเบิด ได้แก่
                        - เทือกเขาพีเรนีส ระหว่างฝรั่งเศสกับสเปน
                        - เทือกเขาแอลป์ในฝรั่งเศส ผ่านสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ออสเตรีย ภาคเหนือของสโลวีเนีย มียอดเขาสูงที่สุด คือ ยอดเขามองต์บลังค์ (Mont Blanc) สูง 4,810 เมตร) อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส
                        - เทือกเขาแอปเพนไนน์ ในคาบสมุทรอิตาลี
                        - เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ในคาบสมุทรบอลข่าน
                        - เทือกเขาคาร์เปเทียน ในรัฐเช็ก รัฐสโลวัก โปร์แลนด์ โรมาเนีย ฮังการี ยูเครน
                        - เทือกเขาคอเคซัส ในรัสเซีย มียอดเขาสูงที่สุดในยุโรป ชื่อ ยอดเขาเอลบูรส (5,642 เมตร)ที่มา: http://krupuysocial.wordpress.com

 

ก่อนหน้า | ถัดไป