W i l f r e d ::. ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของ "ภูมิิศาสตร"์ ในแถบยุโรป

 

 

ลักษณะทางสังคม


ประชากร

ประชากรของทวีปยุโรปประกอบด้วยหลายเชื้อชาติ


             1. เชื้อชาติ
เป็นกลุ่มผิวขาว แบ่งออกไ