เครือข่ายนครหลวง

ไอคอนของ IDevice เครือข่าเมือง
เป็นเครือข่ายขนาดกลาง กลุ่มของเครือข่าย LAN ที่นำมาเชื่อมต่อกันเป็นวงที่ใหญ่ขึ้น
ภายในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ในเมืองเดียวกัน หรือจังหวัดใกล้เคียงกัน เป็นต้น
MAN

ไอคอนของ IDevice แหล่งอ้างอิง
http://www.skn.ac.th/a_cd/syllabus/man.html