แบบทดสอบเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำชี้แจง ให้เพื่อนๆ เลือกเครื่องหมาย ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1. คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไร ?

  ก. IT
  ข. DSI
  ค. DNA
  ง. SAE

2. สารสนเทศคือ ?

  ก. ข่าวสารที่ได้จากการนำข้อมูลดิบมาคำนวณทางสถิติหรือการประมวลผล
  ข. การประมวลผล
  ค. ข้อมูลต่าง ๆ
  ง. ถูกทุกข้อ

3. เทคโนโลยีสารสนเทศคือข้อใดถูกต้องสุด ?

  ก. กระบวนการแสดงผล
  ข. กระบวนการรับข้อมูล
  ค. ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
  ง. กระบวนการต่างๆหรือระบบที่ทำให้ได้สารสนเทศ

4. คอมพิวเตอร์ คือข้อใดถูกต้องที่สุด ?

  ก. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
  ข. เครื่องมือทางเทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่มีความสำคัญต่อมนุษย์
  ค. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับข้อมูล
  ง. เครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล

5. ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน ?

  ก. 3
  ข. 2  
  ค. 5
  ง. 4

6. จากข้อ 5 ได้แก่อะไรบ้าง ?

  ก. รับข้อมูล ประมวลข้อมูล คำนวณข้อมูล  
  ข. ส่งข้อมูล เ้ก็บข้อมูล
  ค. รับข้อมูล แสดงผล ประมวลผล เก็บข้อมูล
  ง. รับข้อมูล แสดงผล ประมวลผล เก็บข้อมูล การคิดคำนวณข้อมูล

7. INPUT คือ ?

  ก. หน่วยรับข้อมูล
  ข. หน่วยส่งข้อมูล
  ค. หน่วยแสดงผล
  ง. หน่วยเก็บข้อมูล  

8. OUTPUT ได้แก่อะไรบ้าง ?

  ก. คีย์บอร์ด เมาส์
  ข. เ้มาส์ จอภาพ
  ค. เครื่องพิมพ์ จอภาพ
  ง. คีย์บอร์ด สแกนเนอร์

9. คอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทั้งหมดกี่ส่วน ?

  ก. 7
  ข. 8
  ค. 4
  ง. 5

10. จากข้อ 9 ได้แก่อะไรบ้าง ?

  ก. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
  ข. ข้อมูลและสารสนเทศ บุคลากร การประมวลผล
  ค. ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้อมูล กระบวนการทำงาน
  ง. input putput storage software


 

New Page 1