โปรแกรมหรือระบบซอต์ฟแวร์

ไอคอนของ IDevice โปรแกรมหรือระบบซอต์ฟแวร์

โปรแกรม หรือระบบซอฟแวร์ (software)

 

software หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการระบบ และสั่งงานต่างๆ เพื่อให้ระบบฮาร์ดแวร์ทำงาน

หรือเรียกใช้ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบฐานข้อมูล ทำงานตามวัตถุประสงค์

โดยทั่วไปชุดคำสั่งหรือโปรแกรมของสารสนเทศภูมิศาสตร์

์ จะประกอบด้วย หน่วยนำเข้าข้อมูล หน่วยเก็บข้อมูลและการจัดการข้อมูล หน่วยวิเคราะห์ แสดงผล

หน่วยแปลงข้อมูล

และหน่วยโต้ตอบกับผู้ใช้

 

 

 

อ้างอิง : http://guru.google.co.th/guru/thread

ไอคอนของ IDevice ตัวอย่างซอต์ฟแวร์
แสดงรูปภาพ
 
แสดงรูปภาพ
 
แสดงรูปภาพ
 
แสดงรูปภาพ