แบบทดสอบข้อมูลสารสนเทศ

ไอคอนของ IDevice ประเภทคำถาม แบบทดสอบข้อมูลสารสนเทศ
1. ข้อมูลที่ใช้ประมวลผลแบ่งเป็นกี่ประเภท
  
1. 1 ประเภท
2. 2 ประเภท
3. 3 ประเภท
4. 4 ประเภท

2. Secondary Data หมายถึงอะไร
  
1. ข้อมูลที่มีผู้อื่นรวบรวมไว้ให้แล้ว บางครั้งอาจมีการประมวลผลเพื่อเป็นสารสนเทศ
2. ข้อมูลที่ไดจากการรวบรวม
3. การสำรวจ จดบันทึก การสัมภาษณ์
4. การอ่านรหัส

3. ข้อมูลที่เป็นตัวเลขต่่างกับข้อมูลที่เป็นอักขระอย่างไร
  
1. ข้อมูลทีเป็นอักขระ สามารถนำไปคำนวณได้
2. ข้อมูลที่เป็นอักขระ สามารถทำงานเเบกลุ่มได้
3. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข สามารถนำไปคำนวณได้
4. ข้อมูลที่เป็นตัวเลข สามารถเรียงลำดับตัวอกษรได้

4. Data Information คืออะไร
  
1. ข้อมูลสารสนเทศ
2. คุณสมบัติสารสนเทศ
3. ประเภทของข้อมูลสารสนเทศ
4. การประมวลผล

5. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ Feature
  
1. จุด
2. เส้น
3. พื้นที่
4. หมุดหลัเขต