ซอฟต์แวร์สำเร็จ

ไอคอนของ IDevice ซอฟต์แวร์สำเร็จ
ซอฟต์แวร์สำเร็จ

    ซอฟต์แวร์สำเร็จ (package) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีความนิยมใช้กันสูงมาก ซอฟต์แวร์สำเร็จเป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น แล้วนำออกมาจำหน่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานซื้อไปใช้ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก ซอฟต์แวร์สำเร็จที่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป และเป็นที่นิยมของผู้ใช้มี 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing software) ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet software) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (data base management software) ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation software) และ ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล (data communication software)

ไอคอนของ IDevice รูปภาพ
แสดงรูปภาพ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล
แสดงรูปภาพ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
แสดงรูปภาพ ซอฟต์แวร์นำเสนอ
ซอฟต์แวร์นำเสนอ
แสดงรูปภาพ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
แสดงรูปภาพ ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล
ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล
ไอคอนของ IDevice แหล่งอ้างอิง
อ้างอิง “ซอฟต์แวร์ประยุกต์”.//[ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา://

http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/software/index.html#soft5.//

(11 ตุลาคม.  2553).