ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

ไอคอนของ IDevice ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing software)
ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing software)

        เป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้สำหรับการพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดี เอกสารที่พิมพ์ไว้จัดเป็นแฟ้มข้อมูล เรียกมาพิมพ์หรือแก้ไขใหม่ได้ การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ก็มีรูปแบบตัวอักษรให้เลือกหลายรูปแบบ เอกสารจึงดูเรียบร้อยสวยงาม ปัจจุบันมีการเพิ่มขีดความสามารถของซอฟต์แวร์ประมวลคำอีกมากมาย ซอฟต์แวร์ประมวลคำที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน เช่น วินส์เวิร์ด จุฬาจารึก โลตัสเอมิโปร

ไอคอนของ IDevice รูปภาพ
แสดงรูปภาพ Word
Word
แสดงรูปภาพ Word
Word
ไอคอนของ IDevice แหล่งอ้างอิง
อ้างอิง “ซอฟต์แวร์ประยุกต์”.//[ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา://
      
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/software/index.html#soft5.//

(11 ตุลาคม.  2553).