ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

ไอคอนของ IDevice ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet software)
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet software)

        เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการคิดคำนวณ การทำงานของซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ใช้หลักการเสมือนมีโต๊ะทำงานที่มีกระดาษขนาดใหญ่วางไว้ มีเครื่องมือคล้ายปากกา ยางลบ และเครื่องคำนวณเตรียมไว้ให้เสร็จ บนกระดาษมีช่องให้ใส่ตัวเลข ข้อความหรือสูตร สามารถสั่งให้คำนวณตามสูตรหรือเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงานสามารถประยุกต์ใช้งานประมวลผลตัวเลขอื่น ๆ ได้กว้างขวาง ซอฟต์แวร์ตารางทำงานที่นิยมใช้ เช่น เอกเซล โลตัส

ไอคอนของ IDevice รูปภาพ
แสดงรูปภาพ Excel
Excel
แสดงรูปภาพ Excel
Excel
แสดงรูปภาพ Excel
Excel
แสดงรูปภาพ Excel
Excel
ไอคอนของ IDevice แหล่งอ้างอิง
อ้างอิง “ซอฟต์แวร์ประยุกต์”.//[ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา://
      
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/software/index.html#soft5.//

(11 ตุลาคม.  2553).