บุคลากร

ไอคอนของ IDevice บุคลากร

บุคลากร (People Ware)

        คือ ผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนวิธีการในกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่การสร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลบางกลุ่มอาจทำหน้าที่ในการพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นมาใหม่ ตามความต้องการและในการประมวลผลและอาจเปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่มีอยู่แล้ว ให้สอดคล้องตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงในโอกาสต่างๆ จะเห็นว่าบุคลากรทางคอมพิวเตอร์บางกลุ่ม ทำหน้าที่สร้างกระบวนการวิธีการให้แก่บุคลากรทางคอมพิวเตอร์กลุ่มอื่นๆ ได้เพื่อให้การทำงานหรือใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ

        บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์มีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีหน้าที่และความรับผิดชอบแตกต่างกันไปดังนี้

        - ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User)

        - ผู้ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ (Supporter)

        - ผู้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Programmer)

        - ผู้ออกแบบและวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (System Analysis)

        - ผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ (System Manager)


ไอคอนของ IDevice รูปภาพ
แสดงรูปภาพ
 
ไอคอนของ IDevice แหล่งอ้างอิง
อ้างอิง “บุคลากร”.//[ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา://

http://home.kku.ac.th/regis/student/success/peopleware.html.//

(11 ตุลาคม.  2553).