หน่วยส่งออก

ไอคอนของ IDevice หน่วยส่งออก (Output Unit)
หน่วยส่งออก (Output Unit)

ฮาร์ดแวร์ที่หน่วยนี้จะแสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล ของหน่วยประมวลผลกลาง โดยปกติ มีอยู่ 2 แบบ คือ

        1.แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องวาด (Plotter) เป็นต้น

        2.แบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้ เช่น จอภาพ (Monitor) เครื่องฉายภาพ (LCD Projector) เป็นต้น

ไอคอนของ IDevice ตัวอย่าง ภาพหน่วยส่งออก
แสดงรูปภาพ เครื่องพิมพ์ (Printer)
เครื่องพิมพ์ (Printer)
แสดงรูปภาพ เครื่องวาด (Plotter)
เครื่องวาด (Plotter)
แสดงรูปภาพ จอภาพ (Monitor)
จอภาพ (Monitor)
แสดงรูปภาพ เครื่องฉายภาพ (LCD Projector)
เครื่องฉายภาพ (LCD Projector)
ไอคอนของ IDevice แหล่งอ้างอิง
อ้างอิง “หน่วยส่งออก”.//[ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา://

          http://www.navy34.com/index.php/com-hardware/249--output-unit.//

(11 ตุลาคม.  2553).