ดอส

ไอคอนของ IDevice ดอส (Disk Operating System : DOS)
ดอส (Disk Operating System : DOS)

         ดอส เป็นซอฟต์แวร์จัดระบบงานที่พัฒนามานานแล้ว การใช้งานจึงใช้คำสั่งเป็นตัวอักษร ดอสเป็นซอฟต์แวร์ที่รู้จักกันดีในหมู่ผู้ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์

        เป็นระบบปฏิบัติการจากบริษัทไมโครซอฟต์ ทำหน้าที่ดูแลการทำงานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น ควบคุมหน่วยความจำ จอภาพ เครื่องพิมพ์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ ดอสจะประสานงานให้โปรแกรมประยุกต์ต่างๆ ทำหน้าที่ได้เหมาะสมตามคุณสมบัติของโปรแกรมนั้น ๆ      

        ดอสมีลักษณะการทำงานเป็นแบบงานเดียว (Single Task) คือ ขณะที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ทำงานใดอยู่นั้น จะต้องรอจนกว่างานนั้นจะเสร็จก่อนจึงจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างอื่นต่อไปได้ เช่น การสั่งให้คอมพิวเตอร์พิมพ์ไฟล์ออกทางเครื่องพิมพ์ ก็ต้องรอจนกว่าการพิมพ์นั้นเสร็จสิ้น จึงจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานอื่นต่อไปได้ 

ไอคอนของ IDevice รูปภาพ
แสดงรูปภาพ ระบบปฏิบัติการดอส
ระบบปฏิบัติการดอส
แสดงรูปภาพ ระบบปฏิบัติการดอส
ระบบปฏิบัติการดอส
แสดงรูปภาพ ระบบปฏิบัติการดอส
ระบบปฏิบัติการดอส
แสดงรูปภาพ ระบบปฏิบัติการดอส
ระบบปฏิบัติการดอส
ไอคอนของ IDevice แหล่งอ้างอิง
อ้างอิง “ระบบปฏิบัติการดอส”.//[ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา://
         http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AA_%28%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%29.//

(11 ตุลาคม.  2553).