แบบทดสอบเรื่องคำราชาศัพท์

คำชี้แจง ให้เพื่อนๆ เลือกข้อความ x  หน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1.คำราชาศัพท์มักจะใช้กับชนชั้นใด?

  ก. คนทั่วไป
  ข. ราชการ
  ค. พระมหากษัตริย์
  ง. พระสงฆ์

2. พระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีมีกี่พระองค์ ?

  ก. 7 พระองค์ 
  ข. 12 พระองค์
  ค. 9 พระองค์  
  ง. 15 พระองค์

3. ระดับของราชาศัพท์ใด ที่ใช้กับคนทั่วไป ?

  ก. โปรดเกล้า โปรดกระหม่อม
  ข. ทรงเกศา
  ค. อาพาธ
  ง. รับประทาน

4. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นคำสุภาพ ?

  ก. กิน
  ข. ผักสามหาว
  ค. เท้า
  ง. ดอกเหล็ก

5.ข้อใดเป็นพระราชอิสริยศักดิ์ที่มีลำดับน้อยที่สุด ?

  ก. สมเด็จเจ้าฟ้า
  ข. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า  
  ค. หม่อมเจ้า
  ง. สมเด็จพระสยามบรมราชกุมารีุ์  

6. คำว่า "ปู่ , ตา " ควรเรียกคำราชาศัพท์อย่างไร ?

  ก. พระปิตุลา
  ข. พระนัดดา

  ค. พระอัยกา
   
  ง. พระอัยยิกา

7. เวลาขานรับพระมหากษัตริย์ควรใช้คำใด ?

  ก. พระพุทธเจ้าข้าขอรับ , พระพุทธเจ้าข้า
  ข. พระพุทธเจ้าข้าขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม

  ค. ครับ/ค่ะ
  ง. เพค่ะกระหม่อม
   

8. รัชกาลใดได้รับยกย่องเป็น " สมเด็จพระปิยมหาราช " ?

  ก. รัชกาลที่ 9
  ข. รัชกาลที่ 5  
  ค. รัชกาลที่ 2
  ง. รัชกาลที่ 6

9. ข้อใดจัดว่าเป็นลำดับสูงสุดของพระสงฆ ์?

  ก. พระเปรียญ
  ข. พระราชาคณะ
  ค. พระครู่
  ง. พระสังฆราช

10. คำที่พระภิกษุใช้เรียกแทนตัวเอง คือคำใด ?

  ก. กระผม
  ข. ข้าพเจ้า
  ค. เรา
  ง. อาตมา


 

New Page 1

New Page 1