หน้าแรก

 
 

 

หมวดร่างกาย

 

พระมัชฌิมา                                            นิ้วกลาง
พระอนามิกา                                            นิ้วนาง
พระกนิษฐา                                             นิ้วก้อย
ข้อนิ้วพระหัตถ์, พระองคุลีบัพ                        ข้อนิ้วมือ
พระมุฐิ    กำพระหัตถ์                                 กำมือ  กำหมัด   กำปั้น
พระนขา,  พระกรชะ                                   เล็บ
พระอุระ,   พระทรวง                                   อก
พระหทัย, พระกมล                                     หัวใจ
พระถัน,  พระเต้า,  พระปโยธร                        เต้านม
ยอดพระถัน,  พระจูจุกะ                                หัวนม
พระกษิรธารา                                            น้ำนม
พระครรโภทร,  พระคัพโภทร                          มีครรภ์   มีท้อง
พระอุทร                                                  ท้อง
พระนาภี                                                   สะดือ   ท้อง
พระสกุล,  พระครรภมล                                 รก  สิ่งที่ติดมากับสายสะดือเด็กในครรภ์
สายพระสกุล                                              สายรก
กล่องพระสกุล                                            มดลูก