ความหมาย

 

 

คำควบกล้ำ (อักษรควบ) หมายถึง พยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางค์

และใช้สระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางค์เดียวกันเสียงวรรณยุกต์ของ

พยางค์นั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้า 

คำควบกล้ำ (อักษรควบ) มี2ชนิด คือ คำควบแท้ และ ไม่แท้