เฉลยอย่างละเอียด

ข้อ 3         เฉลยข้อ2
                เหตุผล                
                        ลมหายใจเข้าและออกมีปริมาณก๊าซออกซิเจน , คาร์บอนไดออกไซด์ และไนโตรเจนที่แตกต่างกัน กล่าวคือเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วปริมาณออกซิเจนบางส่วนหายไป และมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้น ดังสรุปในตารางต่อไปนี้  
          

                  ชนิดของก๊าซ

                                 ปริมาณของก๊าซในลมหายใจ (%)

เข้า

ออก

             ไนโตนเจน
                  ออกซิเจน
                  คาร์บอนไดออกไซด์
                      79.01
                      20.96
                      0.03

    79.5
    16.4
    4.1

                            สำหรับก๊าซออกซิเจนนั้นมีปริมาณเข้าและออกต่างกันมาก  ดังนั้นอัตราส่วนของ
                                        ปริมาณของก๊าซออกซิเจนในลมหายใจเข้า    =   
20.96..........................................(1)
                                       
ปริมาณของก๊าซออกซิเจนในลมหายใจออก          16.40
                            

                            ดังนั้น  ถ้าลมหายใจเข้ามีออกซิเจน  800 ซม และลมหายใจออกมีออกซิเจน  x  ซม  
                                        ปริมาณของก๊าซออกซิเจนในลมหายใจเข้า    =   
800 .............................................(2)
                                       
ปริมาณของก๊าซออกซิเจนในลมหายใจออก           x
                           
(1) = (2) =  อัตราส่วนของออกซิเจนในลมหายใจเข้าต่ออก
                                       20.96    =    800
                                       16.40             x
                                            x       =    625.95  ซม 
                                            x   ประมาณ  630  ซม3
                                                    

                                                                                                                               
กลับไปที่ข้อสอบ

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com