ประกอบด้วย

ข้อสอบแบบปรนัย  จำนวน  90  ข้อ

ข้อสอบแบบอัตนัย  จำนวน   5  ข้อ

 


 


            ข้อสอบแบบปรนัยข้อ        1-10..........................................................คลิกได้ทันที

            ข้อสอบแบบปรนัยข้อ      11-20..........................................................คลิกได้ทันที

            ข้อสอบแบบปรนัยข้อ      21-30..........................................................คลิกได้ทันที

            ข้อสอบแบบปรนัยข้อ      31-40..........................................................คลิกได้ทันที

            ข้อสอบแบบปรนัยข้อ      41-50..........................................................คลิกได้ทันที

            ข้อสอบแบบปรนัยข้อ       51-60..........................................................คลิกได้ทันที

            ข้อสอบแบบปรนัยข้อ       61-70..........................................................คลิกได้ทันที

            ข้อสอบแบบปรนัยข้อ       71-80..........................................................คลิกได้ทันที

            ข้อสอบแบบปรนัยข้อ       81-90..........................................................คลิกได้ทันที

            ข้อสอบแบบอัตนัยข้อ          1- 5...........................................................คลิกได้ทันที

 

 


     

จัดทำโดย        
ศรัณธร กนกวิจิตรศิลป์

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com