เฉลยข้อ 4.

                                  พ่อหมู่เลือด   O    x      แม่หมู่เลือด  AB

                genotype                     ii  x  IA IB

                gamete                        i    x    IA , IB

                F1                                   IA i  IBi

                                                       1A
                                                       2 
                                                         

                พ่อหมู่เลือด                      Rh-   x    แม่หมู่เลือด     Rh+

                genotype                    dd    x    Dd

                gamete                        d      x    D ,  d

                F1                                  Dd   x    dd

                                                       1Rh+
                                                       2 
    

เพราะฉะนั้น  ลูกมีโอกาสเป็นหมู่เลือดกลุ่ม Rh-  และ  B  เป็นร้อยละ        x      x    100     =    25
                                                                                             2         2
            

 1Rh-
 2
  1B
  2

                                                        

ไปทำต่อข้อ  5           

จัดทำโดย        
ศรัณธร  กนกวิจิตรศิลป์