ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิชาภาษาอังกฤษ กขค  ปี 2539

Part 1             Conversation 1 ข้อ   1 - 10
            Conversation 2 ข้อ 11 - 20
            Conversation 3 ข้อ 21 - 27
Part 2             Letter 1                       ข้อ 28 - 34
            Letter 2 ข้อ 35 - 42
Part 3             Advertisement ข้อ 43 - 47
            Text ข้อ 48 - 60
Part 4             Passage 1 ข้อ 61 - 70
            Passage 2 ข้อ 71 - 75
            Passage 3 ข้อ 76 - 80
            Passage 4 ข้อ 81 - 85
            Passage 5 ข้อ 86 - 90
            Passage 6 ข้อ 91 - 95
            Passage 7 ข้อ 96 - 100


รวบรวมโดย  นงลักษณ์  เมธาวรากร

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com