ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2533
ENTRANCE' 33  

วิชา  คณิตศาสตร์

                               วิชา ภาษาอังกฤษ

1.    ผลการสอบของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน 20 คน มีคะแนนเฉลี่ยเป็น 60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 10 ถ้าผลรวมของค่ามาตรฐานของคะแนนของนักเรียนกลุ่มนี้เพียง 19 คน เท่ากับ 2.5 แล้วนักเรียนอีก 1 คน ที่เหลือสอบได้คะแนนเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

 1.  35
2.   57.5
3.   62.5
4.   85

เชิญทำข้อ 2 จาก 10 ข้อ

จัดทำโดย

จิราพร ศิริทาวรจันทร์ 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com