ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 
Entrance

วิชา  คณิตศาสตร์

ตอนที่ 1  มี 6 ข้อ

ตอนที่ 2 มี 14 ข้อ

ตอนที่ 3 มี 10 ข้อ

ตอนที่ 4 มี 10 ข้อ

จัดทำโดย  อรนุช  ฉัตรมาลีรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com