สารบาญ

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร์ เดือนมีนาคม  ปี 2542

        ข่วงที่  1    อัตนัย     ข้อ 1 - 6            เชิญทดสอบความสามารถได้เลยค่ะ

        ข่วงที่  2     ปรนัย     ข้อ 1 - 7            เชิญทดสอบความสามารถได้เลยค่ะ

        ช่วงที่  3    ปรนัย     ข้อ 8 - 14          เชิญทดสอบความสามารถได้เลยค่ะ   

        ช่วงที่  4     ปรนัย     ข้อ 15 - 21        เชิญทดสอบความสามารถได้เลยค่ะ

        ช่วงที่  5    ปรนัย     ข้อ 22 - 28        เชิญทดสอบความสามารถได้เลยค่ะ

  จัดทำโดย  ศริญญา    วงษ์สนิท    

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com