ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2529

ENTRANCE' 29

วิชา  สังคมศึกษา

ตอนที่ 1   ข้อสอบข้อ      1 - 30   เริ่มทำได้

ตอนที่ 2   ข้อสอบข้อ     31- 60   เริ่มทำได้

ตอนที่ 3   ข้อสอบข้อ     61-100  เริ่มทำได้

จัดทำโดย ณัฐสุดา ปรีชาธรรมวงศ์

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com