ENTEANCE...SOCIAL'33

 

.

ข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย
     วิชาสังคมศึกษา กข.  รหัสวิชา 08       ประจำปี พ.ศ. 2533

ตอนที่  1   ข้อ   1-10 ตอนที่  2   ข้อ  11-18
ตอนที่  3   ข้อ  30-40 ตอนที่  4   ข้อ  41-50
ตอนที่  5   ข้อ  51-60 ตอนที่  6   ข้อ  61-70
ตอนที่  7   ข้อ  71-80 ตอนที่  8   ข้อ  81-90
ตอนที่  9   ข้อ 91-100


หมายเหตุ : ข้อ 19-29 และ ข้อ 32-35  เป็นเนื้อหาหลักสูตรเก่า จึงไม่นำมาให้ทำนะก๊ะ

จัดทำโดย
อรทัย อังกูรทัศนียรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com