ข้อสอบเข้าคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

วิชา  สังคมศึกษา  พ.ศ.2534

ตอนที่  1   ข้อ    1-10 ตอนที่  2  ข้อ  11-20
ตอนที่  3  ข้อ  37-50 ตอนที่  4  ข้อ  51-60
ตอนที่  5  ข้อ  61-70 ตอนที่  6  ข้อ  71-80
ตอนที่  7  ข้อ  81-90 ตอนที่  8  ข้อ  91-100

หมายเหตุ  ข้อที่  21-36  และ  ข้อ  41-44  เป็นหลักสูตรเก่า  ไม่ใช้ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

จัดทำโดย  รสสุคนธ์   ฉุยฉาย

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com