ข้อสอบวิชา สังคมศึกษา

 

87. จักรี หมายถึงผู้มีจักรหรือผู้ถือจักรได้แก่เทพองค์ใด

ก. พระอินทร์
ข. พระอิศวร
ค. พระพรหม
ง.  พระนารายณ์

เชิญทำข้อ88จาก100ข้อ

จัดทำโดย    ธิติพร  ลือเกียรติกุล

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com