ข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

ทบวงมหาวิทยาลัย

                                      วิชาสังคมศึกษา กข                                                                                    วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2536

                                       รหัสวิชา   08                                                                                           เวลา 09.00 - 12.00 

     โดยในที่นี้ได้แบ่งข้อสอบออกเป็น 4 ตอน

ตอนที่ 1 ได้แก่ ข้อ   1 - 25 คลิกที่นี่
ตอนที่ 2 ได้แก่ ข้อ 26 - 50 คลิกที่นี่
ตอนที่ 3 ได้แก่ ข้อ 51 - 75 คลิกที่นี่
  ตอนที่ 4 ได้แก่ ข้อ 76 - 100 คลิกที่นี่

 จัดทำโดย
ศศิธร  เสมโซ๊ะ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com