ตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  วิชา  สังคมศึกษา พ.ศ.  2538

30. เมื่อระบบเศรษฐกิจประสบภาวะเงินเฟ้อ  รัฐบาลจะใช้มาตรการนโยบายการเงินแก้ไขโดยวิธีใด   

               ก. การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลาง
               ข. การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์
               ค. การลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมาย
               ง. การลดการขยายเครดิตของธนาคารพาณิชย์

                                                                                                                                   

จบตัวอย่างข้อสอบข้อ 16-30 ค่ะ

น.ส. ปิ่น   แซ่ม้า  

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com