แบบทดสอบเรื่องความเครียดและการเบี่ยงเบนทางเพศ วิชา  สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จัดทำโดย

สาวินี  ตันติวุฒิคุณ   ชั้นม.4/4  เลขที่10
E-mail  mukkywell@thaimail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ความเครียดคืออะไร

  ก. คือภาวะที่คนรู้สึกกดดัน  ไม่สบายใจ  สิ่งเหล่านี้ทำให้ร่างกายเสียสมดุล 
  ข.  คือภาวะที่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล  พักผ่อน
  ค.  คือการออกไปกินเหล้ากับเพื่อน   
  ง. คือการออกกำลังกายทุกๆวัน
2. ความเครียดเกิดจากอะไร
  ก. การอ่านหนังสือ 
  ข. การเล่นกีฬา 
  ค.อารมณ์  
  ง.  การถูกแม่ด่า
3. ข้อใดไม่ใช่อารมณ์จากความเครียด

  ก.  อารมณ์กลัว
  ข.  อารมณ์เบื่อ
  ค. อารมณ์วิตก 
  ง.  อารมณ์โกรธ

4. ข้อใดไม่ใช่ปฏิกิริยาของความเครียด

  ก. ชอบออกกำลังกาย 
  ข. ม่านตาขยาย 
  ค.  หายใจเร็ว
  ง.  ริมฝีปากแห้ง

5. เราจะปรับตัวจากความเครียดได้อย่างไร

  ก. การเล่นเกมส์ 
  ข. การทำอาหาร 
  ค. การตะโกน 
  ง. การพูด

6. ข้อใดไม่ใช่การพยายามเพื่อที่จะเผชิญกับความเครียด

  ก. การต่อสู้ 
  ข. การหลีกหนี 
  ค. การรอบครอบ 
  ง.  การกิน

7. อะไรมีผลต่อการดำเนินชีวิตมากที่สุด

  ก. ครอบครัว 
  ข. เพื่อน 
  ค. แฟน 
  ง.  การงาน

8. สิ่งใดที่เข้ามามีอิทธิพลต่อวัยรุ่นในไทย

  ก. เพศสัมพันธ์ 
  ข. ชาวตะวันตก 
  ค. ความเชื่อ 
  ง.  ค่านิยม

9. ข้อใดไม่ใช่อิทธิพลต่อการคบเพื่อน

  ก.ต้องการความยอมรับจากเพื่อน  
  ข. เลียนแบบเพื่อน 
  ค. การถ่ายทอดความรู้ผิดๆจากเพื่อน 
  ง.  การเข้าวัดทำบุญ

10. พฤติกรรมการเบี่ยงเบนทางเพศข้อใดทำให้เกิดความเจ็บปวด

  1.การชอบถูอวัยวะเพศกับเพศตรงข้าม
  2. ลักเพศ
  3. การมีความสุขกับการได้รับความเจ็บปวด
  4. ชอบอวดอวัยวะเพศ

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com