เรื่อง  ศาสนา

แบบทดสอบวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แบบทดสอบนี้เหมาะกับช่วงชั้นชั้นที่3

สมฤดี  มรรคเจริญ  4/4 เลขที่19

mpgcsd@thaimaiteddybear_home.gifl

 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ศาสนาคริสต์กำเนิดในประเทศใด

  ก.  ประเทศไทย
  ข.  อินเดีย
  ค.  ประเทศอิสราเอล
  ง.  ประเทศอังกฤษ
2. หลักธรรมส่วนใหญ่ของศาสนาคริสต์สอนในเรื่องใด

  ก.  ความรัก
  ข.  ความโลภ
  ค. ไสยศาสตร์ 
  ง.  การศึกษา

3. ข้อใดไม่ได้อยู่ในหลักบัญญัติ 10 ประการของศาสนาคริสต์

  ก.  อย่าฆ่าคน
  ข.  อย่าลักทรัพย์
  ค.  นับถือพระเจ้าองค์อื่นได้
  ง.  มีสัจจะ

4. หลักธรรมของศาสนาคริสต์ที่สำคัญมีกี่ระดับ

  ก.  1
  ข.  2
  ค.  3
  ง.  4

5. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายความหมายของเรื่องตรีเอกานุภาพผิด

  ก.  พระบุตร   -   ผู้ไถ่บาปทั้งมวลของมนุษย์
  ข.  พระบิดา   -   ผู้สร้างฟ้า ดิน มนุษย์ และให้กำเนิดชีวิต
  ค.  พระจิต     -   ผู้เสด้จมาเพื่อนำมนุษย์ไปสู่พระเจ้า
  ง.  ไม่มีข้อใดผิด

6. ใครเป็นศาสดาในศาสนาอิสลาม

  ก.  พระนบีมูฮัมหมัด
  ข.  พระยะโฮวา
  ค.  พระอัลเลาะห์
  ง.  ไม่มีข้อใดถูก

7. สัญลักษณ์ของศาสนาอิสลามคืออะไร

  ก.  กงจักรกับดอกบัว
  ข.  พระจันทร์เสี้ยวกับดาวหนึ่งดวง
  ค.  กวางหมอบ
  ง.  ไม้กางเขน

8. หลักธรรมของศาสนาอิสลามมีอะไรบบ้าง

  ก.  หลักศรัทธา
  ข.  หลักปฏิบัติ
  ค.  หลักรวมใจ
  ง.  หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ

9. การบริจาคสักกาดของศาสนาอิสลาม คืออะไร

  ก.  การบริจาคน้ำใจ
  ข.  การบริจาคเสื้อผ้า
  ค. การบริจาคทรัพย์ 
  ง.  การบริจาคอาหาร

10. ผู้สืบทอดของศาสนาคริสต์คือใคร

  ก.บาทหลวง
  ข.
  พระ
  ค.
  โต๊ะอีหม่ำ
  ง.
  แม่ชี

clover_next.gif

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com